امکان سنجی پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی پالسی


امکان سنجی پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی پالسی
تا بحال انسان برای ساخت یک موجود هوشمند تلاش های فراوانی انجام داده هست گاهی در این زمینه نیز ازتوسعه سیستم‌های هوشمند با الهام از طبیعت (هوشمندی‌هایی غیر از هوشمندی انسان) که اکنون از زمینه‌های کاملاً پرطرفدار در هوش مصنوعی هست هستفاده کرده اما هنوز نکات مبهم بسیاری در این زمینه وجود دارد.


بررسی تأثئر پارامترهای مدلسازی برتعیین عددی میدان دما و تغیئر شکل حاصله در اتصال جوش لب به لب لوله
آیا تنها این نکته که هوشمندترین موجودی که می‌شناسیم، انسان هست کافی هست تا هوشمندی را به تمامی اعمال انسان نسبت دهیم؟ اما به راستی مغز انسان یکی از شاهکارهای نظام آفرینش هست.


مدل سازی ترانزیستور دوقطبی نامتجانس SiGe با استفاده از شبکه های عصبی
شبکه ای بسیار پیچیده متشکل از پردازشگر های بیوشیمیایی به نام نورون عصبی که کلیه فعالیت های حیاتی بدن رامدیریت می نمايند امروزه به واسطه ی توسعه ی تکنیک های آزمایشگاهی، سازوکار نورون های عصبی در بافت زنده کشف شده هست.


بررسی و پیش بینی تاثئر استفاده از نانوسیال بر کارائی کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی با استفاده از شبکه عصبی
ولیکن علی رقم گام های موثر در این راستا، بر هم کنش نورون های عصبی و کدینگ موجود در بافت زنده همچنان مورد بحث و مناقشه هست.


پیش بینی مورفولوژی غشاء بر پایه ترمودینامیک
در این پژوهش 3 نوآوری در زمینه ی پیاده سازی ساختار عصبی بر مبنای مغز انسان شده هست.: نوآوری اول، ارائه مدل های نورونی چند تکه خطی بوده هست.


تاثئر نحوه ساخت بر روی فعالیت نانو ذرات نیکل در رفرمینگ خشک متان
از بهترین مدل هایی که تا بحال برای شبیه سازی رفتار نورون های بیولوژیک ارائه شده مدل ایژیکویچ می باشد، اما این مدل به دلیل وجود یک عامل درجه 2 که از نظر پیاده سازی مداری معادل یک ضرب نماينده می باشد، چه در پیاده سازی اونالوگ و چه در پیاده سازی دیجیتال یک عامل سد نماينده هست که می تواند روی سرعت و یا مشخصا حجم مدار تاثیر بگذارد.


بررسی و شبیه سازی اثر مدولاسیون فاز متقابل در شبکه های نوری DWDM
در این پایان نامه یک سری مدل تکه خطی ارائه شده که بدون هستفاده از عملیات ضرب می توان رفتارهای مدل بیولوژیک ایژیکویچ را با دقت بالا یی تقلید کرد.


بررسی و تحلیل غئرخطی دال های بتنی مجوف بادکنکی ( کروی ) ، دال های مجوف استوانه ای و دال های بتنی مسلح توپر
این مدل ها در واقع تنها توسط عملیات جمع و شیفت محاسباتی قادر به پیاده سازی مدار الکترونیکی هم به صورت دیجیتال و هم به صورت اونالوگ می باشند.


جداسازی بیومولکول ها در سیستم های دو فازی آبی با استفاده از پلیمرهای هوشمند
نوآوری دوم ارائه آموزشی برای شبکه های اسپایکی که الهام گرفته شده از آموزش کلاسیک شبکه عصبی ومدل های بیولوژیک بوده هست.

در این آموزش با ترکیب شبکه های سنتی عصبی و مدل های نورونی اسپایکی، شبکه ای ایجاد شده که قابلیت تشخیص الگو های مختلف و پیچیده را با دقت بالا را دارا می باشد.

در این پیاده سازی نورون های Tonic مورد هستفاده برنامه گرفته اند در این پروژه از موسسه مالي اطلاعاتی هستاندارد MNIST [38] هستفاده شده هست که دارای 26 الگوی متفاوت با 29 دستخط می باشد.

نوآوری سوم ارائه مدار دیجیتالی برای آموزش و پیاده سازی مدل های چند تکه خطی ارائه شده می باشد.

در این طراحی به منظور کاهش مسیر بحرانی مدار و رسیدن به فرکانس بالا از تکنیک پایپ لاین برای پیاده سازی مدار پیشنهادی هستفاده شده هست.

این سیستم به نحوی طراحی شده که قابلیت پیاده سازی آموزش های با ناظر و بدون ناظر را دارا می باشد.

سخت افزار پیشنهاد شده دارای 3 قسمت اصلی به نام های 1.مدل نورون2.

وزن سیناپسی3.

مکانیزم آموزشی می باشد همچنین در پایان برای تعیین صحت مدل و ساختار طراحی شده، اون را بر روی برد FPGA شرکت زایلینکس به نام XUP VERTIX-II پیاده کرده و نتایج بدست آمده حاکی از 91.7% دقت بوده هست.
65 out of 100 based on 20 user ratings 445 reviews

حذف متیل ترشئری بوتیل اتر از خاک های آلوده با استفاده از روش های بیولوژیکی
طراحی کتابخانه ‌ای مدارهای دیجیتال با توجه به سلولهای پایه از نظر اعتمادپذئری در مقابل خطای گذرا
اثر اسید سولفوریک بر مقاومت ودوام بتن حاوی پوزولان
تعیین فاصله بهینه جاذب و صفحه پشتی در دیوارهای خورشیدی با استفاده از تحلیل عددی
مدل سازی شرائط تشکیل هیدرات گازی در حضور بازدارنده های ترمودینامیکی با استفاده از معادله حالت PRSV2
طرز تشخیص خوش خیم و بد خیم بودن تومورهای سرطانی بافت نرم در تصاوئر سی تی اسکن و ماموگرافی با استفاده از تکنیک اندازه گئری برخال
encoding H.264 video (or similar) on the iPhone directly?
failed to compile cell.textLabel.lineBreakMode = UILineBreakModeWordWrap on iPhone
Accessing iphone maps bookmarks through SDK
What is the Best Way to Use iPhone 3.0 Features While Still Maintaining Compatibility with Earlier Versions?
Copy and Paste on iPhone with multiple data representations
iPhone UITabbar item double-click pops controllers
Adding RSA keys to the iPhone keychain
OpenGL ES 1.x Shaders
Multiple choics iPhone App - UITableView?
Does Xcode for the iPhone eliminate tail-call recursion?
*