پژوهشی در زمینه علل و عوامل اختلافات اجتماعی و حقوقی و سیاسی بین زن و مرد

بررسی جامعه شناختی مدگرایی دانش آموزان پایه های دوم و سوم دبیرستانهای پسرانه شهر کرمان
بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها ‏‎‎‏(مطالعه موردی دبیرستانهای شهر شیراز)
عدم تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و روانی آن
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تعهد کار
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان آگاهی تاریخی نوجوانان (دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان تهران)
جایگاه و نقش مدیریت مشارکتی در مدیریت شهری شهرهای جدید (شهر جدید پردیس)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح های مهندسی آب (موضوع تبصره 76 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی)
بررسی عوامل موثر بر خودکشی در استان مرکزی در سال 1377
نابرابری و ستم جنسی در خانواده از دیدگاه اسلام و فمینیسم
سیمای زن در شعر نو
بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنها (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)
بررسی عوامل موثر بر فرایند سازگاری مهاجرین بین المللی نمونه مورد مطالعه: ایرانیان مقیم امارت عربی متحده
بررسی نقش تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی در محیط آموزشی دانشگاه تبریز
*