تعیین فعالیت پلی‌فنل، اکسیداز در مراحل مختلف تکنولژی توتون

ارائه روش اسپکتروفلئوریمتری برای آمین‌های نوع اول به کمک فلئورام و کاربرد آن در اندازه‌گیری کاتکول آمین‌ها
مطالعات ترمودینامیکی میانکش هیستون H2A با دودسیل تری متیل آمونیم برماید (DTAB)
اندازه‌گیری پتانسیلهای نیم موج ترکیبات آلی تحت تابش نور مرئی
روشی مناسب جهت ساخت بتالاکتامهای بدون استخلاف اتم نیتروژن
بررسی تشکیل کمپلکس مورکسید با یونهای قلیائی خاک به روش اسپکترومتری در مخلوط آب - متانول و کمپلکس شدن 18 کراون 6 با یونهای قلیائی خاکی به روش پل
فرآیند اکسیداسیون در ساخت مدارهای تجمعی سیلیکون
تجزیه شیمیایی تعیین ساختمان و بررسی پدیده تعویض یونی در یک زئولیت طبیعی
تغلیظ و اندازه‌گیری عناصر (Zn , Fe(II),(III) , Ni , Co , Cu , Pb) از نمونه‌ه‌ای آبی توسط رزین تعویض کننده آنیونی به شکل سیتراته
تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی
سنتز داروهای مشابه نیفی‌دیپین
سنتز 4ˆ1 - فنانترن کینون‌ها
بررسی جهت گزینی واکنش حلقه‌زائی بنزونیتریل اکسید با چالکون‌ها در مجاورت کاتالیزور انتقال فاز
سنتز هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار با استفاده از اریل ازایدها
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
Compare tools to generate update script for SQL server [closed]
What is the difference between char, nchar, varchar, and nvarchar in SQL Server?
*