كاملترين مرجع خطا مودم


كاملترين مرجع خطا مودم600 . اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود .

601 . راه انداز Port بي اعتبار مي باشد .

602 . Port هم اكنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود.

603 . بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است .

604 . اطلاعات نادرستي مشخص شده است .

605 . نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند .

606 . Port شناسايي نمي شود .

607 . ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد .

608 . راه انداز مودم نصب نشده است .

609 . نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .

610 . بافر ندارد .

611 . اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد .

612 . مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد .

613 . فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است .

614 . سرريزي بافر .

615 . Port پيدا نشده است .

616 . يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .

617 .Port يا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد .

618 . Port باز نمي شود. ( وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند ).

619 . Port قطع مي باشد (وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند).

620 . هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .

621 . نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد .

622 . فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد .

623 . نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد .

624 . نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت .

625 . اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود .

626 . رشته را نمي تواند بارگذاري كند .

627 . كليد را نمي تواند بيابد .

628 . Port قطع شد .

629 . Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي).

630 . Port به دليل از كارافتادگي سخت افزار قطع مي شود .

631 . Port توسط كاربر قطع شد .

632 . اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .

633 . Port هم اكنون مورد استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است (راه انداز درستي بر روي مودم شناخته نشده است) .

634 . نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد .

635 . خطا مشخص نشده است .

636 . دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است .

637 . رشته ( string ) نمي تواند تغيير يابد .

638 . زمان درخواست به پايان رسيده است .

639 . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست .

640 . خطاي NetBIOS رخ داده است .

641 . سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد .

642 . يكي از اسامي NetBIOS شما هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد ، ( دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم وارد شوند ) .

643 .Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد .

644 . شما popus پيغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد .

645 . Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است.

646 . حساب در اين موقع روز امكان log on وجود ندارد .

647 . حساب قطع مي باشد .

648 . اعتبار password تمام شده است .

649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .

650 . سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد .

651 . مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .

652 . پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .

653 . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد .

654 . يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد .

655 . دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل .INF دستگاه مشاهده نمي شود .

656 . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فايل .INF دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد .

657 . فايل .INF دستگاه نمي تواند باز شود .

658 . اسم دستگاه در فايل .INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد .

659 . فايل .INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

660 . فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .

661 . فايل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

662 . تلاش براي برنامه دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل .INF صورت نگرفته است.

663 . فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .

664 . نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .

665 . Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است.

666 . مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند .

667 . فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند .

668 . اتصال از بين رفته است .

669 . پارامتر به كار برده شده در فايل .INI رسانه بي اعتبار مي باشد .

670 . نمي تواند نام بخش را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

671 . نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

672 . نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

673 . نمي تواند كاربر را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

674 . نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

675 . نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل .INI رسانه بخواند .

676 . خط اشغال مي باشد .

677 . شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .

678 . پاسخي وجود ندارد .

679 . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .

680 . خط تلفن وصل نيست .

681 . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .

682 . Writing section name دچار مشكل مي باشد .

683 . Writing device type با مشكل روبرو شده است .

684writing device name .684 با مشكل روبرو مي باشد .

685 . Writing maxconnectbps مشكل دارد .

686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل مي باشد .

687 . Writing usage با مشكل مواجه است .

688 . Writing default off دچار مشكل مي باشد .

689 . Reading default off با مشكل مواجه است .

690 . فايل INI خالي ست .

691 . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد

692 . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .

693 . Binary macro با مشكل مواجه مي باشد .

694 . خطاي DCB يافت نشد .

695 . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .

696 . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد .

697 . Partial response looping با مشكل روبرو مي باشد .

698 . پاسخ نام كليدي در فايل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .

699 . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .

700 . فرمان متصل به فايل INF . دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .

701 . دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .

702 . پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد .

703 . در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است .

704 . شماره اشتباه callback .

705 . مشكل invalid auth state .

706 . Invalid auth state دچار مشكل مي باشد .

707 . علامت خطاياب . x. 25

708 . اعتبار حساب تمام شده است .

709 . تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .

710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.

711 . Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد

712 . درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .

713 . مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد .

714 . كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند .

715 . به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .

716 . پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .

717 . آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718 . مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .

719 . PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .

720 . پروتكل هاي كنترلppp پيكر بندي نشده اند .

721 . همتاي PPP پاسخ نمي دهد .

722 . بسته PPPبي اعتبار مي باشد .

723 . شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .

724 . پروتكل IPXنمي تواند بر روي درگاه dial –out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد .

725 . IPX نمي تواند روي port (درگاه) dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است .

726 . پروتكل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود .

727 . نمي توان به فايل TCPCFG . DLL دست يافت .

728 . نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند .

729 . SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود .

730 . ثبت كامپيوتر كامل نمي باشدمی خوام با telnet پسورد و يوزرنيمي كه سرور برای clinet تعريف كرده رو دربیارم

1:اکانت McAfee در Active Directory ؟؟؟

2:

731 .


مشاهده Event وصل شدن به صورت Remote به سرور؟؟
پروتكل پيكر بندي نمي شود .


User دیگری بغیر از User های Actie directory؟؟؟


732 .


وصل شدن به یک شبکه از اینترنت ؟؟؟
توافق بين PPP صورت نگرفته هست .


ساخت سخت افزار ( Interface ) برای تبدیل LAN به پروتکل های صنعتی


733 .


یک فایل آموزش شبکه به صورت حرفه ای نیاز مند م
پروتكل كنترل PPP براي پروتكل اين شبكه ، در سرور موجود نمي باشد .


دستورات شبکه در novel netware


734 .

پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته هست .735 .

آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود .736 .

كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي نمايد .737 .

نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسايي شد .738 .

سرور آدرس را مشخص نمي كند .739 .

سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ايشانندوز NT هستفاده نمايد.740 .

دستگاه هاي TAPI كه براي remote access پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند .741 .

كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد .742 .

سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد .743 .

سرور راه دور به encryption نياز دارد .744 .

نمي تواند شماره شبكه IPX را هستفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده هست نقل وقايع را باز بيني نماييد .745 .

يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده هست .

Dial – up networking را مجددا نصب نماييد .751 .

شماره callback شامل يك كاراكتر بي اعتبار مي باشد .

كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : Space, T, P, W, (,), - , @.

0تا9 .752 .

در وقت پر دازش script يك خطاي نحايشان صورت مي گيرد .753 .

اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده هست .754 .

سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالي نمي باشد .755 .

سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد .756 .

اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد .757 .

خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در نقل وقايع در اختيار شما برنامه مي گيرد .758 .

اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون رايشان اين اتصال ميسر مي گردد .760 .

در وقت فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد .761 .

در وقت فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.763 .

اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد .

دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده هست وجود دارد .764 .

دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست .765 .

اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد .

اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IP مورد نياز مي باشد .766 .

سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد .767 .

اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر رايشان شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي كرده هست .

اتصال LANرا با يك آدرسIP مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد .768 .

به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .769 .

مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .770 .

دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .771 .

اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد .772 .

سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد .773 .

امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده هست .774 .

به دليل از كار افتارگي موقت ، اتصال صورت نمي گيرد .775 .

مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد .776 .مكالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته هست كه ايشانژگي را حفظ نمايد .777 .

اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم ( يا ساير وسايل ارتباط دهنده ) رايشان كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي باشند .778 .

تاييد هايشانت سرور غير ممكن مي باشد .779 .

براي بر قراري dial – out اين اتصال بايد از smartcard هستفاده نماييد .780 .

عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد .781 .

تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد .782 .

ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود .783 .

اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد .

اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصي انتخاب مي گردد يا فراهم نمي شود و يا از شبكه قطع مي باشد .

لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شايشاند .784 .

در حالي كه اين اتصال را در وقت log on هستفاده مي كنيد شما نمي توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال براي هستفاده از نام كاربري پيكر بندي شده هست كه متفاوت از نام كاربر رايشان smartcard مي باشد .

چنانچه بخواهيد اونرا در وقت log on هستفاده نماييد بايد براي هستفاده از (username) رايشان كارت smart اونرا پيكربندي كنيد .785 .

در صورت هستفاده از اين اتصال در وقت log on شما نمي توانيد شماره گيري نماييد زيرا براي هستفاده از يك smartcard پيكر بندي نشده هست .

چنانچه بخواهيد اونرا در وقت log on به كار ببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد به طوري كه smartcard هستفاده نمايد .786 .

مبادرت به اتصال L2TP صورت نمي پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري براي تصديق (authentication) امنيت رايشان كامپيوتر شما وجود ندارد .787 .

اتصال L2TP غير ممكن هست زيرا لايه امنيتي نمي تواند كامپيوتر راه دور را authentication نمايد .788 .

تلاش براي ايجاد اتصال L2TP بي نتيجه مي باشد زيرا لايه امنيتي نمي تواند پارامترهاي سازگار با كامپيوتر راه دور را فراهم نمايد .789 .

تلاش براي اتصال L2TP فراهم نمي گردد زيرا لايه امنيتي با يك خطاي پردازشي در طول سازگاري با كامپيوتر راه دور مواجه هست .790 .

تلاش براي اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر رايشان كامپيوتر راه دور ميسر نمي باشد .791 .

اتصال L2TP ميسر نمي باشد زيرا خط مشي امنيتي (security policy) براي اتصال يافت نمي شود .792 .

اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا وقت توافق امنيتي به پايان رسيده هست .793 .

اتصال L2TP ميسر نمي گردد زيرا اين خطا رخ مي دهد در حالي كه در مورد امنيت به توافق مي رسند .794 .

ايشانژگي RADIUS ا ين كاربر PPP نمي باشد .795 .

ايشانژگي RADIUS نوع تونلي براي اين كاربر ، نادرست مي باشد .796 .

ايشانژگي RADIUS نوع خدمات براي اين كار نه قالب بندي مي شود و نه callback قالب بندي مي شود .797 .

مودم پيدا نشد .798 .

گواهينامه اي شناسايي نمي شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه هستفاده شود .799 .

اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد زيرا دو IP شبيه به هم در شبكه وجود دارد .

IC ها به ميزباني نيازمند مي باشند كه براي هستفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پيكر بندي شده هست .

مطمئن شايشاند كه هيچ سرايشانس گيرنده ديگري براي هستفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پيكر بندي نشده هست .800 .

قادر به ايجاد اتصال VPN نمي باشد .

سرايشانس دهنده VPN در دسترس نمي باشد و يا ممكن هست پارامترهاي امنيتي براي اتصال به درستي پيكربندي نشده باشند

3:


4:

خطاي DUNS 629 :
پورت بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود ( درست نبودن راه انداز مودم يا برنامه ارتباطي ) اين خطا توسط برخي از مشكلات ديگر ايجاد مي گردد .


در مورد كليه نسخه هاي ايشانندوز : مطمئن باشيد كه نام و كلمه عبوري را كه براي اتصال سيستم شماره گيري DUNS وارد كرديد درست هست .

همينطور از درست بودن شماره تلفن مطمئن شايشاند .

فراموش نكنيد كه پسوردها از اهميت خاصي برخوردارند و از اين پس چيزي كه شما وارد مي كنيد بصورت ستاره ظاهر مي گردد .

وارد كردن پسورد غلط ، راحت و آسان مي باشد .

نياز به مرورگر ( browser ) ، پست ( mail ) و ساير كاربردها و امكانات شبكه اي شما و اتصال شبكه dial-up مي تواند توسط برنامه هاي مختلفي به اجرا در آيد كه برخي از اونها ممكن هست براي چيزي كه اتصال شماره گيري ( DUNS connection ) هستفاده مي نمايد نظير نام كاربر و پسورد ، تنظيمات خاص خود را دارا باشد .

( بايشانژه ، جستجو گر اينترنت مايكروسافت Microsoft's Internet Explorer ) و ايشانزارد اتصال اينترنت ( Internet Connection Wizard ) ، Outlook , outlook Express و غيره همگي از امكاناتي براي راه اندازي يك اتصال DUNS برخوردار مي باشند .

چنانچه اين خطا باقي ماند با برنامه HyperTerminal مستقيما متصل به مودم با سرور تماس بگيريد ( Using HyperTerminal را ببينيد .

پس از اتصال به برقراري ارتباط براي نام كاربر شما و سپس پسورد ، كليه سرورها جواب خواهند داد .

اين مورد به شما اجازه خواهد داد تا جواب هر خطا را از سرور مشاهده نماييد .

چنانچه سرور نام و كلمه عبور شما را بپذيرد بايد يك جلسه PPP راه اندازي نمايد .

براي كسب بيشتر اون نمي توانيد برنامه HyperTerminal را هستفاده نماييد .

شما ممكن هست كاراكترهاي زايدي را ببيند .چنانچه اين مورد رخ دهد تلفيق نام كاربر و پسورد بايد توسط (dial-up networking systems) DUNS عملي باشد .اگر با خطايي مواجه شديد با سرايشانس دهنده خدمات خود تماس بگيريد و به اونها اجازه دهيد تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و اون را امتحان نمايند .

در مورد ايشانندوز NT 4.0 : چنانچه كليه وروديها براي سرايشانس شماره گيري ( DUNS ) درست نيست شما ممكن هست اين خطا را دريافت نماييد .

اين مورد تنظيمات غلطي را براي نوارگردانهاي Basic ، Server ، Script ، Security ، X.25 و DUNS connectoid در بر دارد .

تنظيمات براي صحت (authentication) و رمز گذاري ( encryption ) رايشان نوار امنيتي بايد با نيازهاي ISP شما برابري نمايد .

تنظيمات رايشان حساب سرور يك PPP ، نوع سرور اينترنت را مشخص خواهد نمود .

نوع سرور اينترنت ، پروتكل TCP يا IP و فشرده سازي نرم افزار را با ISP خود بررسي نماييد .

علاوه بر اين تنظيمات ، در تنظيمات شماره گيري مطمئن شايشاند .

توجه نماييد كه شما نيازي به ذخيره پسورد خود از رايشان نوار امنيتي نداريد .

در مورد دامين edition ايشانندوز 98 : چنانچه يك جلسه encryption 128 بيتي را تحت واقعيات خاص ايجاد مي نماييد مقاله MS KB Q237419 را مشاهده نماييد .در مورد ايشانندوز NT و 2000 : وقتي كه در صدد ايجاد يك جلسه PPTP مي باشيد به محض اتصال به ISP خود اين خط ممكن هست رخ دهد .

مقاله MS KB Q169843 را ببينيد .در مورد ايشانندوز 95 و DUNS 1.2b : چنانچه حساب جديد و تغيير پسورد ( change password ) فعال باشد .

مقاله MS KB Q191122 را مشاهده كنيد .در مورد هر نسخه ايشانندوز : چنانچه با خدمات دستيابي راه دور و مسير يابي ( Routing and Remote Access Service ) با سرور ايشانندوز NT تماس مي گيريد با مقاله MS KB Q172290 و مقاله KB Q220954 را مشاهده كنيد و يا چنانچه براي encryption 128 بيت با سرور NT تماس مي گيرد وقتي كه encryption 128 بيت را نصب نكرده ايد مطلب KB Q172215 را ببينيد .در مورد ايشانندوز 95/ 98 : بوسيله نرم افزار يا مودم ايجاد مي گردد كه به درستي پيكر بندي نشده و يا خراب مي باشد همينطور به دليل ID اشتباه كاربر يا پسورد اشتباه ايجاد مي گردد .در مورد يك proE2 يا Motorola BitSurfPro : مقاله مايكروسافت Q199241 را مشاهده نماييد .در مورد MSN 2.52-2.6 : مقاله مايكروسافت Q199543 را ببينيد .در مورد ايشانندوز NT يا 2000 : اگر سرعت درگاه مودم كمتر از 200/19 مي باشد ، اين خط نمايش داده مي شود .

ورودي دفترچه تلفن و يا تنظيمات مودم را از رايشان control panel/modems درست كنيد .

مقاله مايكروسافت KB Q241513 را مشاهده كنيد .در مورد ايشانندوز NT : چنانچه خدمات دستيابي راه دور و مسير يابي پيكر بندي نشده اند تا پيغام هايي نظير RAS سرور را دريافت نمايند .

Dial-up نمي تواند اتصال به سرور را تكميل نمايد.

پيكربندي خود را بررسي نماييد و اتصال را مجددا امتحان نماييد .

مقاله مايكروسافت KB 170977 را مشاهده نماييد .ايشانندوز NT : همينطور قسمت گره گشايي مشكلات log in را در مقاله MS KB Q161986 ببينيد .در مورد ايشانندوز XP : مشكلات ايجاد شده توسط تنظيمات نادرست connectoid مي باشد .

همينطور قسمت MS KB Q314445 را مشاهده نماييد .خطاي DUNS 6XX
Dial-up Networking Systemخطاي 600 ، 601 ، 603 ، 606 ، 607 ، 610 ، 613 ، 614 ، 616 ، 618 ، 626 ، 632 ، 637 و 638 :
يك خطاي داخلي ( سيستم عامل ايشانندوز ) اتفاق افتاده هست .

مايكروسافت پيشنهاد مي كند كه كامپيوتر را خاموش يا مجددا راه اندازي نماييد تا مطمئن شايشاند كه كليه تغييرات جديد پيكر بندي ، تاثير را پذيرفته اند .چنانچه اين مورد نتواند مشكل را حل نمايد شما بايد قسمت هايي از ايشانندوز را حذف يا مجددا نصب نماييد و يا مي توانيد ايشانندوز را مجددا نصب نماييد .خطاي DUNS 718 :
مهلت برقراري تماس PPP پايان پذيرفته هست .اين خطا نشان مي دهد كه فرمودگايشان PPP شروع شد اما به پايان رسيد زيرا سرور راه دور ، در يك وقت مناسب جواب نداد

اين حالت به دليل كيفيت ضعيف خط يا مشكل سرور (ISP) ايجاد مي گردد .

وقتي كه مودم شما به ISP متصل مي باشد و نام و كلمه عبور را فرستاده هست اين خطا نمايش داده مي شود اما هيچ پاسخي از سايشان سرور دريافت نمي گردد .گاهي اوقات ، ‌شماره گيري مجدد ، موفقيت آميز خواهد بود .اگر اعتبار حساب ISP شما تمام شود و يا چنانچه نام وكلمه عبوري كه شما به كار مي بريد ، بي اعتبار باشد ، اين خطا رخ ميدهد .در مورد ايشانندوز NT و Motorola ISDN Bitsurfr pro E2 مقاله MS KB را مشاهده نماييد .وقتي كه با ايشانندوز NT 4.0 يا سرور SP2 تماس مي گيريد اين مقاله را ببينيد .اگر PPTP و ايشانندوز NT را به كار مي بريد اين مقاله را مشاهده كنيد .اگر مسير يابي MS و ارتقاي سرور دستيابي راه دور را براي ايشانندوز NT 4.0 راه اندازي كرده ايد مقاله MS KB را مشاهده نماييد .در مورد سرور Exchange 5.5 مايكروسافت مقاله MS KB را ببينيد .خطاي DUNS 711 :
به اجرا در آمدن RasMan (initialization) صورت نمي گيرد .

نقل وقايع را بررسي نماييد .چنانچه سرايشانس plug and play صورت نپذيرد اين خطا در مورد ايشانندوز NT 4.0 رخ مي دهد .

اين خطا باعث باز نشدن مودم (modems) از رايشان controlpanel و همينطور مانع شناسايي مودم براي خدمات دستيابي راه دور خواهد شد .براي حل اين مشكل سرايشانس plug and play را از رايشان control panel/services فعال كنيد .خطاي DUNS 692 :
سخت افزار در پورت يا دستگاه متصل شده از كار افتاده هست .چنانچه مودم شما بطور كامل وصل نباشد و يا برق مودم بدلايلي قطع باشد اين خطا نمايش داده مي شود .

درستي نصب مودم را از طريق controlpanel/modems/driver و خطاياب (diagnostic) بررسي نماييد .

اين خطا همينطور مي تواند بدليل سيم سري شل يا اشتباه در مورد مودم هاي بيروني بوجود آيد.

چنانچه از سرايشانسي برخورداريد كه يك dial-tone غير هستاندارد ، نظير پست صوتي Telco-provided را فراهم مي كند اين خطا رخ مي دهد .اين خطا با اضافه كردن كاما (adding cammas) قبل از شماره گرفته شده ، برطرف مي گردد .اگر برنامه HyperTerminal هم اكنون از پورت هستفاده نمايد ، اين خطا در مورد ايشانندوز NT 4.0 رخ مي دهد .در مورد ايشانندوز 2000 يا XP چنانچه برنامه Quicken 2000 را نصب كرده ايد :‌

اين خطا بوسيله برنامه Quicken Download Manager ايجاد مي گردد .

مودم را برداريد و اون را مجددا نصب نماييد ، اين كار ، به راه اندازي مودم براي يك جلسه مجزا ، منجر مي گردد .

بر داشتن برنامه Quicken 2000 يا غير فعال نمودن برنامه Quicken Download Manager ، راه حل هميشگي اين خطا مي باشد .

مقاله Intuit ، چگونگي قطع برنامه Quicken Download Manager را توضيح مي دهد .

اين مشكل همينطور در راه حل هاي Dell مقاله KB مورد بحث برنامه گرفته هست .همينطور پيغام اين Dell talk را مشاهده نماييد .Dell Solution KB Article

در مورد ايشانندوز 2000 و كامپيوسرو يا UUNET : اين مقاله را ( MS KB ) را ببينيد .در مورد ايشانندوز NT يا 2000 يا مودم 3Com Impact ISDN : شما به ارتقاي فايل .INF نياز داريد .

مقاله MS KB را مشاهده نماييد .در مورد ايشانندوز NT و مودم USR Sportster ISDN : شما به ارتقاي گرداننده ( driver ) نياز داريد .

مقاله MS KB را مشاهده نماييد .در مورد ايشانندوز NT و مودم IBM Mwave :‌ وقتي كه از طريق ارتقاي گرداننده IBM ، log on مي نمايد و يا در حالي كه اولين بار يك حساب محلي را log on مي كنيد ، اين مشكل ممكن هست حل گردد .

مقاله MS KB را ببينيد .در مورد كامپيوترهاي IBM Value Point 466DX2 : Blos به ارتقاء نياز دارد .

مقاله MS KB را مشاهده كنيد .در مورد ايشانندوز XP : MS KB 314846 را ببينيد (عملكرد بر مودم ، كابل و پورت اشتباه و مشكلات انتخاب دست دهي) handshaking option problems .خطاي DUNS 650 ، 651 و 652 :
650 سرور Remote Access جواب نمي دهد .650 MSN مودم جواب نمي دهد .كليه نسخه هاي ايشانندوز : چنانچه به سرور ايشانندوز NT بوسيله PPTP متصل مي باشيد قسمت MS 162847 KB را مشاهده نماييد .

اگر مودم يا دستگاه سرور ISP به طور صحيح پيكر بندي نشود خطاي 650 رخ مي دهد .

اگر اين خطا ادامه يافت با برنامه HyperTerminal مستقيما متصل به مودم با سرور تماس بگيريد .

تقريبا كليه سرور ها پس از اتصال به برقراري ارتباط به خاطر نام كاربر و سپس پسورد جواب خواهند داد .

اين مورد به شما اجازه خواهد داد تا جواب هر خطا را از سرور مشاهده نماييد .

چنانچه سرور ، نام و كلمه عبور شما را بپذيرد سرور بايد يك جلسه PPP را آغاز نمايد .

براي كسب بيشتر اون نمي توانيد از برنامه HyperTerminal هستفاده نماييد .

شما ممكن هست كاراكترهاي زايدي را مشاهده نماييد .

اگر اين حالت اتفاق افتاد ، تلفيق نام كاربر و پسورد بايد با كمك DUNS عملي باشد .

چنانچه با خطايي مواجه شايشاند با سرايشانس دهنده خدمات خود تماس بگيريد و به اونها اجازه دهيد تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و اون را امتحان نمايند .نمونه بارز اون و ساير ISP ها : برخي ازISP ها به سرايشانس گيرنده اي براي شبكه هاي نصب شده مايكروسافت نيازمند مي باشند كه بعنوان log on شبكه اصلي شما انتخاب مي شوند .

( ايشانندوز control panel/Networking )

AOL رايشان سيستم شما: چنانچه رايشان سيستم خود يك AOL نصب كرده ايد اما اون را هستفاده نمي كنيد ، نرم افزار AOL ممكن هست با دستيابي به هر ISP ديگر اختلال ايجاد كند.( ايشانندوزcontrol panel/Add/Remove programs اضافه كردن و حذف برنامه ها .)

MSN 2.52-2.6 كه اتفاق مي افتد DUNS مي باشد كه سپس MSN 2.52 نصب مي شود.

مقاله MS KB Q192420 را ببينيد .

(Dial-up networking system)

خطاي DUNS 651 :
مودم شما ( يا ساير وسايل اتصال دهنده ) خطايي را نقل كرده هست ( خطا ، از طرف مودم بوده هست ) .كليه نسخه هاي ايشانندوز : چنانچه خطايي در فايل .INF باشد كه براي نصب مودم در ايشانندوز به كار مي رود و يا چنانچه مودم با فايل اشتباه .INF نصب شده باشد اين خطا ممكن هست رخ دهد .

اگر اين مورد صورت گرفت ، مودم را با فايل .INF درستي مجددا نصب نماييد همينطور :

Data Race Red Modem Error–MS KB Q122901 Evercom 24E+Error MS KBQ122414 را مشاهده كنيد .شما همينطور مي توانيد logging شدن را توسط برنامه HyperTerminal آزمايش نماييد .

( به قسمت بالا نگاه كنيد ) .همانطور كه در قسمت بالا شرح داده شد برنامه HyperTerminal مستقل از فايل .INF مودم عمل مي نمايد

خطاي DUNS 652 :
جواب نامشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .كليه نسخه هاي ايشانندوز : چنانچه خطايي در فايل .INF وجود داشته باشد كه براي نصب مودم در ايشانندوز به كار مي رود و يا چنانچه مودم با فايل اشتباه .INF نصب شده هست ، اين خطا نمايش داده مي شود .

اگر چنين موردي صورت گرفت مودم را با كمك فايل .INF صحيح مجددا نصب نماييد .

شما مي توانيد همينطور logging شدن را همراه برنامه HyperTerminal امتحان نماييد .

همانطور كه در قسمت بالا توضيح داده شده برنامه HyperTerminal مستقل از فايل .INF مودم عمل مي نمايد .ايشانندوز NT 3.5/3.51 : در مورد مودم هاي مگا هرتز خاص ، MS KB Q136034 را ببينيد .ايشانندوز براي workgroups 3.11 : در مورد مودم MS KB Q 129426 , Multi Tech MT2834 را مشاهده نماييد .خطاي DUNS 645 :
Authentication داخلي اشكال پيدا كرده هست.ايشانندوز 98 / 95 : چنانچه گزينش يا انتخاب پسورد رمز گذاري شده مورد نياز (Require encrypted password) رايشان جدول Server Types در جزئيات اتصال فراهم شود و يا نام و كلمه عبور اشتباه وارد شود ، اين خطا رخ مي دهد .

مقاله MS KB Q199780 را ببينيد .MSN 2.5 : در صورت هستفاده از MSN 2.5 ، اگر آداپتور dial-up يا قطعات از كار بيفتد اين خطا نمايش داده مي شود.

مقاله MS KB Q173644 را مشاهده نماييد ( برخي از كاربرها اين موقعيت به كار برده شده را نقل مي كنند حتي اگر اونها هرگز MSN را به كار نبرده باشند) .ايشانندوز 98/95 : چنانچه ميز كار pc( desktop ) به يك pc دستي تحت واقعيات خاص متصل شود اين خطا نمايش داده مي شود .

مقاله MS KB Q184227 را مشاهده نماييد .ايشانندوز 98/95 : اگر در صدد ايجاد يك اتصال VPN ( شبكه خصوصي مجازي ) مي باشيد و VPN به طور صحيح نصب نشده هست اين خطا رخ مي دهد .

مقاله MS KB Q188141 را ببينيد .كليه نسخه هاي ايشانندوز : چنانچه در صدد اتصال به دامين ايشانندوز 2000 مي باشيد كه از يك log on سرورRRAS (Routing and Remote Access Services) بدون امتيازات اجرايي برخوردار هست اين خطا رخ مي دهد .

مقاله MS KB 227747 را مشاهده نماييد.چنانچه از يك مودم انتخاب شده در DUNS connectoid برخورداريد كه به مدت طولاني در كامپيوتر نصب نشده هست اين خطا ممكن هست نمايش داده شود .

مطمئن شايشاند كه مودم درستي در Connectoid انتخاب مي شود .خطاي DUNS 680 :
خط تلفن وصل نيست .كليه نسخه هاي ايشانندوز : وصل نبودن خط تلفن ، دلايل بسياري براي اين نوع خطا وجود دارد .ابتدا ، براي پي بردن به اتصال خط و وصل شدن خط تلفن ، با هستفاده از برنامه HyperTerminal به كمك شيوه اتصال پورت Com ، قابليت مودم را بررسي نماييد .

Using HyperTerminal را مشاهده نماييد.

چنانچه به مودم خود ، فرمان AT & FX1 و سپس اون فرمان dial را داريد تشخيص اتصال خط غير ممكن خواهد بود .

اگر هنوز به خط تلفن وصل نشده ايد مودم ممكن هست به طور صحيح نصب نشده باشد ( بايشانژه چنانچه اون مودم يك PCI يا يك soft-modem باشد ) يا سيم از مودم به خط تلفن اشتباه وصل شده هست و يا به اتصال دهنده اشتباهي رايشان مودم نصب مي باشد .

سيم خط ديگري را امتحان نماييد و از اتصال LINE-not phone-jack رايشان مودم مطمئن شايشاند .

يك تلفن عادي را به سيم تلفن رايشان مودم وصل كنيد و از وصل بودن اون مطمئن شايشاند .

مودم همينطور ممكن هست خراب باشد .

بسياري از مودم هاي جديد به جاي رله ( تقايشانت كننده ) الكترومكانيكي قديمي براي هستفاده نكردن از وقفه واقعي مودم (off – hook) با يك مدار الكترونيكي عرضه مي شوند .

برخي از طرح ها ، اعتبار كمتري را نشان داده اند و بيشتر اوقات اونها در يك حالت وقفه اي (off – hook) برنامه خواهند گرفت بنابر اين وصل نبودن و وصل بودن سيم تلفن ممكن هست خط را وصل نمايد .

در صورت وقوع اين وضعيت ، مودم نياز به تعمير و تعايشانض دارد .

اگر چه مودم ، شماره گيري (X1) را دچار اشكال مي نمايد اما به غير از اين وصل شدن خط را نيز شناسايي نمي كند .

احتمالا مشكل در انتخاب و گزينش درست كشور در windows / control panel / telephony يا در نصب نادرست مودم يا فقدان پشتيباني براي كشور شما در گرداننده (driver) مورد هستفاده تان مي باشد .

بررسي نماييد تا ببينيد كه driver هايي ، براي ارتقاء (update) وجود دارند .چنانچه مودم با يافتن (X3) در برنامه HyperTerminal به طور صحيح شماره گيري نمايد اما وقتي كه DUNS را هستفاده مي نمايد صداي شماره گيري را نمي يابد .

مشكل مي تواند DUNS ( براي ارتقاء يا نصب مجدد ، بررسي نمايد ) يا پيكر بندي درست و انتخاب مودم براي DUNS connectoid باشد

5:


6:

خطاي DUNS 678 و 679 :

678 پاسخي وجود ندارد .

679 .

نمي تواند حامل (carrier) را بيابد .كليه نسخه هاي ايشانندوز :

اين خطا رخ مي دهد چنانچه : 1 .

شماره اشتباهي بگيريد 2 .

مشكلي در ISP يا شبكه تلفن شما وجود دارد 3 .

قبل از وقت مورد نظر مودم شما قادر به دست دهي (handshake) با مودم راه انداز نمي باشد .4 .

براي شنيدن صداي اتصال ، speaker مودم را هستفاده نماييد .

مطمئن شايشاند كه شماره گيري مي نمايد و صداي جواب مودم راه دور را مي شنايشاند .

5 .

با كمك تلفن عادي ، شماره را بگيريد و مطمئن شايشاند كه صداي جواب مودم راه دور را مي شنايشاند .6 .

مطمئن شايشاند كه # تلفن با كمك DUNS شماره گيري مي شود ، modem log را بررسي نماييد .

( چنانچه شماره گيري # صورت نپذيرفت E1 را به تنظيمات ديگر اضافه نماييد اين كار مي تواند به شما كمك نمايد .

همينطور به اين نكته توجه كنيد كه شما ممكن هست تنظيمات تلفني خود را داشته باشيد اون چنان كه رقم فاصله راه دور به طور غير ارادي به شماره تلفن شما اضافه مي گردد) .اگر دست دهي (handshake) مودم خود را نمي شنايشاند و خطاي 678 در همان وقت پايان صداي دست دهي ظاهر مي شود ، شما ممكن هست نياز به از كاراندازي 56k يا افزايش وقت " cancel call if not connected " در گزينه control panel/modems/properties/connection داشته باشيد .خطاي DUNS 630 :

پورت بدليل از كار افتادگي سخت افزار قطع مي شود .خطاي 630 : كامپيوتر هيچ پاسخي را از مودم دريافت نكرده هست ، نصب بودن مودم را بررسي نماييد و در صورت لزوم ، مودم را برداريد و سپس اون را به حالت اول باز گردانيد .كليه سيستم ها : اين خطا نشان مي دهد كه مودم قطع مي باشد يا به طور نادرست نصب شده هست .

اگر يك مودم بيروني را داريد از اتصال سيم و روشن بودن مودم مطمئن شايشاند .

چنانچه از آخرين وقتي كه مودم كار كرده هست به هم ريختگي هاي الكتريكي نظير شوك ، قطع برق و ...

صورت گيرد اين شكل به وجود مي آيد و اگر مودم هرگز كار نكرده باشد نصب را دوباره بررسي نماييد و در صورت لزوم ، مودم را در سيستم ديگري امتحان نماييد .چنانچه مودم شما با فرماني كه اون را پشتيباني نمي كند يك رشته تنظيمات نادرست را نشان دهد اين خطا ممكن هست رخ دهد .

تنظيمات اضافي ( init string ) ديگر را حذف نماييد .

از نصب مودم مطمئن شايشاند و فايل درست .INF را هستفاده نماييد .

Modem log را بررسي نماييد تا مشاهده كنيد كه پاسخي از سايشان مودم وجود دارد.ايشانندوز 98 / 95 / NT : چنانچه مخابرات خاصي را داريد كه ايشانژگي هايي را نظير dial-tone مشخص را فراهم مي كند از جمله dial-tone منقطع .

در وقت مخابره پست صوتي و غيره اين خطا نمايش داده مي شود .

براي درست كردن و تصحيح اين مورد ، چند شيوه به كار مي رود نظير هستفاده از كاما در شماره گرفته شده يا تغيير انتظار ( wait ) براي وقت dial-tone .

مقاله KB Q184086 مايكروسافت را ببينيد .ايشانندوز 98 : اگر گزينش دسترسي " support Serial Key Devices " براي هستفاده درگاه مشابه com نظير مودم پيكر بندي شود اين خطا نمايش داده مي شود .

مقاله KB Q227995 مايكروسافت را ببينيد .ايشانندوز 98 : اگر مودم با شناسايي سخت افزار ايشانندوز 98 بدليل نصب دستگاههاي جديد ، انتقال پورت سري جديد را به كار برد اين خطا نمايش داده مي شود .

در اين واقعيات ، امكانات اتصال شبكه اي Dial-up را تغيير دهيد تا تنظيمات جديد مودم را هستفاده نماييد .

برنامه ها همينطور در پوشه startup اين پيغام خطا را ايجاد مي نمايند .

شما بايد برنامه ها را از رايشان پوشه startup ، غير فعال يا حذف نماييد .

خطاي 630 و گره گشايي مشكلات مودم در ايشانندوز 98 را در مقاله KB Q190554 مايكروسافت را مشاهده نماييد .در مورد MS Qutlook98 و Win fax Starter Edition مقاله MS KB 183944 را مشاهده نماييد .ايشانندوز 98 و Me : در مورد كامپيوتر ماهواره اي توشيبا و كارت Card Bus pc مقاله MS KB 245132 را ببينيد .خطاي DUNS 742 :
سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي كند .كليه نسخه هاي ايشانندوز : نصب RRAS مايكروسافت ممكن هست encryption 128 بيت را غير فعال كند .مقاله MS KB را مشاهده نماييد .همينطور اين قسمت را ببينيد :

مقاله MS KB ، سرايشانس گيرنده DUNS 128 بيت ايشانندوز 95 را نشان مي دهد .اين صفحه مايكروسافت ، ارتقاي encryption 128 بيت را شناسايي و معرفي خواهد نمود .خطاي DUNS 741 :

كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد .كليه نسخه هاي ايشانندوز : نصب (Routing and Remote Access Service) RRAS مايكروسافت encryption 128 بيت را غير فعال مي سازد .

مقاله MS KB را ببينيد .ايشانندوز 95 : چنانچه PPTP با نسخه قديمي تر DUNS به كار رود ، راه حل اون ، گسترش و ارتقاي DUNS 1.3 مي باشد .

مقاله MS KB 191192 را مشاهده نماييد .همينطور به اين قسمت نگاه كنيد :

مقاله MS KB ، سرايشانس گيرنده DUNS 128 بيت ايشانندوز 95 را نشان مي دهد .

اين صفحه مايكروسافت ارتقاء و گسترش encryption 128 بيت را نشان و معرفي خواهد نمود .خطاي DUNS 720 :

هيچ كدام از پروتكل هاي كنترل PPP پيكر بندي نشده اند .كليه سيستم عامل ها : چنانچه تنظيمات شبكه dial-up خود را پيكر بندي نكرده ايد تا از يك پروتكل پشتيباني شده توسط ISP يا سيستم مورد تماس خود هستفاده نمايد ، اين خطا نمايش داده مي شود .

جدول Server Types ، dial-up connectoid خود را امتحان كنيد .

اغلب ISP ها ، از پروتكل TCP يا IP هستفاده مي نمايند و بقيه نبايد امتحان شوند .

در اينجا يك صفحه محافظ نوارگردان connectoid ايشانندوز 95 وجود دارد .

همينطور گزينش dial-up server را بررسي نماييد .اگر چه برخي از اونها ممكن هست SLIP يا CSLIP را پشتيباني نمايند ولي براي اكثر ISP ها ، اين مورد PPP خواهد بود .چنانچه TCP يا IP را بعنوان يك پروتكل برگزيده ايد و اين مورد توسط سيستم مورد تماس شما ، پشتيباني نمي شود ، شما ممكن هست اين خطا را دريافت نماييد ( بعنوان مثال ، يك سرور دستيابي راه دور براي NetBEUI پيكر بندي مي شود ) .براي حل اين مشكل Server Types ، connectoid ، DUNS را پيكر بندي نماييد تا با پروتكل نصب شده بر رايشان سرور راه دور برابري ( match ) نمايد .چنانچه به سروري متصل هستيد كه به encryption 128 بيت نياز دارد و سيستم شما encryption 128 بيت رانصب نكرده هست شما ممكن هست با اين خطا مواجه شايشاند .

اين صفحه از مايكروسافت ارتقاي encryption 128 بيت را نشان خواهد داد .

همينطور مقاله MS KB را مشاهده كنيد : نصب RRAS ، encryption 128 بيت را غير فعال مي كند .نصب TCP/IP يا شبكه dial-up ممكن هست صورت نپذيرد .

براي TCP يا IP متصل به آداپتور dial-up ، control panel/Network را بررسي نماييد .شما مي توانيد پروتكل TCP يا IP را حذف و سپس مجددا نصب نماييد .

اگر در دستگاه خود ، كارت LAN داريد و از طريق يك مودم به اينترنت دسترسي داريد ، TCP يا IP بايد فقط به آداپتور dial-up متصل شوند مگر اينكه TCP يا IP رايشان LAN خود را هستفاده نماييد .ايشانندوز NT : چنانچه RAS را فقط به تلفن هاي دريافت (receive) پيكر بندي نموده ايد اين خطا نمايش داده مي شود .از طريق controlpanel/Network به جدول Remote Access Service رايشان Services برايشاند و صرفا براي dial-out يا dial-out و تلفن هاي دريافت ، RAS را پيكربندي نماييد .

مقاله MS KB را مشاهده نماييد .ايشانندوز NT و 2000 : اين مقاله نشان مي دهد كه اين خطا ( بعلاوه خطاي 611 ) چند علت متفاوت را دارد كه از جمله اونها مي توان عدم نصب رابط NETBLOS و يا غير فعال بودن NETBLOS را نام برد .خطاي DUNS 691 :

دسترسي صورت نمي گيرد زيرا كاربر و پسورد رايشان دامين بي اعتبار مي باشد .در مورد كليه نسخه هاي ايشانندوز : چنانچه نام كاربر و پسورد را اشتباه به كار ببريد اين خطا رخ مي دهد .

فراموش نكنيد كه اكثر نمونه ها ، پسورد از اهميت خاصي برخوردار مي باشد .

پسورد را نخواهيد ديد بنابراين چنانچه caps lock را بر خلاف شيوه مورد انتظار خود به كار ببريد مشكلي را با حروف بزرگ و كوچك خواهيد داشت .

چنانچه دستگاه دسترسي سرايشانس دهنده خدمات شما ، دچار مشكلي شود و يا بر رايشان اتصال نادرستي باشد اين خطا ممكن هست اتفاق بيفتد .

اين مشكل همينطور بدليل تنظيمات نادرست connectoid ايجاد مي گردد .چنانچه اين خطا را رايشان حساب جديدي دريافت كرديد ممكن هست نام كاربر و پسورد را اشتباه وارد كرده باشيد .

با سرايشانس دهنده خود اونچه را كه برا ي نام كاربر و پسورد خود نياز داريد به طور دقيق بررسي نماييد .

اگر اين خطا ادامه يافت سعي كنيد بوسيله برنامه HyperTerminal مستقيما متصل به مودم با سرور تماس بگيريد (همينطور using HyperTerminal را مشاهده كنيد) .

سپس اتصال به برقراري ارتباط براي نام كاربر شما و سپس پسورد ، تقريبا كليه سرورها جواب خواهند داد .

اين مورد به شما اجازه خواهد داد تا جواب هر خطايي را از سرور مشاهده كنيد .

چنانچه سرور نام كاربر و پسورد شما را نپذيرفت بايد يك جلسه PPP را فراهم نماييد و شما نمي توانيد براي دريافت بيشتر اون برنامه HyperTerminal را هستفاده نماييد .

ممكن هست كاراكترهاي زايدي را ببينيد .

چنانچه اين مورد اتفاق بيفتد تلفيق نام كاربر و پسورد بايد با سيستم شماره گيري (dial-up/Network/System) عملي باشد .

چنانچه خطايي را دريافت نموديد با سرايشانس دهنده خدمات خود تماس بگيريد و به اونها اجازه دهيد تا با اطلاعات حساب شما ارتباط بربرنامه كنند و اون را امتحان نمايند .چنانجه تنظيمات شبكه ايشانندوز شما اشتباه باشد اين خطا رخ مي دهد حتي اگر اسم كاربر و پسورد را درست وارد كرده ايد .

مطمئن باشيد كه برقراري ارتباط با شبكه در DUNS connection شما بررسي نمي شود .در مورد ايشانندوز 98 : چنانچه از طريق پوشه خدمات online ، كامپيوسرو {سرايشانس بر خط} را پيكر بندي مي نماييد MS KB Q188120 را ببينيد .در مورد ايشانندوز XP : تنظيمات نادرست connectoid ، مشكلاتي را ايجاد مي كند .

همينطور MS KB Q310431 و Q314445 را مشاهده كنيد .در مورد ايشانندوز 2000 : به خاطر تنظيمات غلط connectoid ، مشكلاتي بوجود آمده هست .

همينطور قسمت MS KB Q161986 را ببينيد .خطاي DUNS 676 :

خط اشغال مي باشد .كليه نسخه هاي ايشانندوز :

اين خطا رخ مي دهد چنانچه : 1 – شماره اشتباهي بگيريد .

2 – مشكلي در ISP شما يا در شبكه وجود داشته باشد .3 – شما از پست صوتي و يا از ساير خصوصيت هاي تماس مشتري برخورداريد كه صداي لكنت آوري ايجاد مي نمايد .4 – تنظيمات مودم شما بايد با تنظيمات مودم كشور مورد نظرتان مناسب باشد به عبارت ديگر شما ، براي مودم خود وشماره اي كه تماس مي گيريد و يا براي مودمي كه از كشور مورد نظرتان پشتباني نمي كند تنظيمات خاص اون كشور را مشخص نكرده ايد .

5 – چنانچه كد انتظار تلفن (call waiting code) در شماره گيري شما غير فعال باشد و خط تلفن شما از كد انتظار تلفن پشتيباني نمي كند و چنانچه از وقت انتظار (call waiting) شماره گيري برخورداريد اين خطا نمايش داده مي شود اما شركت تلفن شما از غير فعال بودن كد انتظار تلفن پشتيباني نمي كند .تنظيماتي را كه براي connection/DUNS به كار مي بريد بررسي نماييد .چنانچه از پست صوتي يا ساير ايشانژگي هاي تلفن مشتريان برخورداريد كه صداي لكنت آميزي را ايجاد مي نمايد شما مي توانيد با غير فعال كردن تشخيص صداي شماره گيري و صداي اشغال بودن تلفن اين مشكل را حل نماييد .

× را به تنظيمات ديگر اضافه كنيد تا تشخيص صداي شماره گيري و صداي اشغال بودن خط را غير فعال سازد .

2× را به تنظيمات ديگر اضافه نماييد تا صرفا تشخيص اشغال بودن خط را غير فعال سازد.چنانچه مودم شما از كشور شما پشتيباني نمي نمايد غير فعال كردن تشخيص صداي شماره گيري ( dial-tone) و يا صداي اشغال بودن تلفن ( × در تنظيمات ديگر ) ممكن هست نتيجه بخش نباشد ( اما صرفا چنانچه شماره گيري tone و pulse كشور مورد انتخاب با كشور شما سازگار باشد )

از speaker مودم هستفاده نماييد تا از برقراري اتصال مطمئن شايشاند .

مطمئن باشيد كه تماس تلفني بربرنامه شده هست و شما پيام اشغالي ( signal ) را نمي شنايشاند .Modem log را بررسي نماييد تا مشاهده كنيد كه چه رقمي شماره گيري مي شود (چنانچه شماره گيري توسط # صورت نگرفت E1 را به تنظيمات ديگر اضافه نماييد اين مورد مي تواند به شما كمك نمايد.سعي كنيد در شماره گيري از tone به جاي pulse هستفاده نماييد و مدت وقت tone را افزايش دهيد .ايشانندوز NT : وقتي كه بايد خطاي 680 ( وصل نبودن خط تلفن ) را دريافت كنيد خطاي 676 ( اشغال بودن خط ) نقل مي شود اين مورد اولينبار در service pack6 ( SP6 ) بود .

MS KB Q239870 را ببينيد

7:


8:

1-خطاي 691:

راه حل:( 1)رايشان آيکن DIALتون راست کليک و PROPRTISرا انتخاب کنيد.

-در قسمت OPTIONعلامت داخل مربع کنار INCLUDE WINDOWS LOGIN DOMAINYرا برداريدو OK کنيد.

-قسمت 1 را تکرار کنيد ودر قسمت SCURITYدر بخش SCURITY OPTION رايشان ALLOW UNSECURED PASSWORD کليک وok نمائيد.

***

2-خطاي 797:

راه حل: مودم به خوبي نصب نشده هست .يا يک درايو نامناسب نصب شده هستو مودم را دوباره نصب نمائيد.

***

3-خطاي 678:

راه حل : در اين حالت بايد ايشانندوز خود را به روز نمائيد.براي اين کار به رجيستري بروبدوآدر س زير را دنبال نمائيد.

Hkey_current user\soft ware\microsoft\windows\current version\telephony\cards

در پنجره سمت راست رايشان next idکليک و اونرا حذف نمائيدو restsrt نمائيد.

***

4-خطاي 630: دليل اين خطا ممکن هست تنظيمات support serislkey devisesباشد که ميخواهد از پورت comاستفاده کند که مودم به اون متصل هست

راه حل: در control panelرايشانaccessiblity option کليک ودر تب generalعلامت کنار support serialkey devisesرابرداريديا در قسمت sittingاون در قسمت serial portيک پورت comانتخاب کنيد.


9:51 out of 100 based on 16 user ratings 191 reviews