بررسي تاثير ترانکساميک اسيد برخونريزي پس از زايمان طبيعي

مقايسه موفقيت تکنيک بيحسي بلاک مستقيم عصب آلوئولار تحتاني در دانشجويان ورودي 85 و 86 دانشکده دندانپزشکي بابل
بررسي ميزان منفي شدن HBe Ag در بچه هاي آلوده متولد شده از مادران مبتلا به ويروس هپاتيت B
مقايسه کتامين ،دوکساپرام ومپريدين در پيشگيري از لرز پس از بيهوشي عمومي
بررسي ميزان عدد پراکسيد در روغن هاي مصرفي دررستورانهاي شهر بابل
ارزش يافته هاي بيوشيميايي و پاراکلينيکي وکلينيکي در پيش بيني بروز خارش در بيماران با کلستازخارج کبدي
بررسي فراواني و عوامل خطر افسردگي در زنان باردارمراجعه کننده به بيمارستان آيت الله روحاني
فيلتراسيون دستگاه هاي راديولوژي تشخيصي در بيمارستان ها و مراکز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي بابل- بررسي وضعيت موجود،اصلاح نواقص و تخم
تبيين عوامل موثر بر مشارکت دانشجويان در کلاس از نظر دانشجويان و اساتيد گروه پرستاري
بررسي ريسک فاکتورهاي اختلالات عضلاني ـ اسکلتي در جراحان مراکز آموزشي ـ درماني دانشگاه علوم پزشکي بابل
بررسي مقايسه تأثير زنجبيل با نوافن و پلاسبو بر ديسمنوره اوليه (کارآزمايي باليني دو سوکور)
ررسی فراوانی ضایعات پری رادیکولر با منشا پالپی در افراد دیابتیک
مقايسه آزمايشگاهي دستگاههاي مختلف بليچينگ درمطب(In –office bleaching) براستحکام باند ريزبرشي ترميمهاي کامپوزيتي موجود درمينا وعاج وميزان تغيير رن
شیوع اختلالات شناختی در سالمندان شهر امیرکلا در سال 1390
 *