هر کی از تعميرات ضبط ماشين سر در مياره مقاله ای درباره این موضوع بده

ممنون میشم