راهزنی در حقوق ایران

موجبات حق فسخ نکاح در قانون مدنی ایران
حقوق مصرف کننده و شروط تحمیلی
بررسی عوامل موثر بر عملکرد قطب‌های علمی کشور
مقایسه بازدهی سهام بین استراتژی های تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت های OCF/P،CF/P و FCF/P
بررسی تأثیر پیامدهای اشتغال زنان بر روابط درون خانواده
رویکرد ترمیمی به جرایم اقتصادی با تأکید برمیانجیگری
بررسی اثربخشی ارایه زیر آستانه‌ای چهره دارای بار عاطفی بر خلق، اضطراب حالت و پاسخ گالوانیک پوست
علل افزایش حملات تروریستی در عراق پس از سقوط صدام
بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و مولفه‌های آن با راهبردهای انگیزشی یادگیری و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
بررسی نظام ایالات در دوره‌ی ایلخانان (656 ه.ق تا 736 ه.ق)
بررسی میزان احساس نابرابری قومی و عوامل موثر بر آن در شهر تبریز
هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی از دیدگاه نهج‌البلاغه
بدن سخنگو : بررسی تاثیر ارتباط بی کلام (کلام جسم) بر روی زیر-مهارت‌های درک مطلب شنیداری در زبان‌آموزان زن و مرد
 *