بررسی مقاومت به خشکی نهال بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و مولکولی

مطالعه پایداری و پراکندگی اراضی زراعی در میان گندمکاران شهرستان شیراز
بیش بیان ژن کدکننده آنزیم HMG-CoA ردوکتاز به منظور افزایش تولید هترولوگ لینالول در مخمر ساکارومایسس سرویزیه
ارزیابی جایگاه دفاتر ICT روستایی در ارائه خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)
مقایسه بهره‏وری آب کشاورزی در نظام‏های بهره‌برداری تعاونی تولید و خرده مالکی (مطالعه موردی: زیربخش زراعت شهرستان شیروان)
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های شور-سدیمی غرب دریاچه ارومیه استان آذربایجان غربی
همسانه‌سازی و انتقال پایدار ژن فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی (tPA) با منشاء انسانی در گیاه توتون
Custom Action inner text
Writing upgradeable msi packages using WiX
Pre-requisite Check on Uninstall
How to skip the features select screen in WIX-generated installer program?
How To Run the Installed Application After Setup in Wix?
Wix 3 driver package installation problem
Bootstrapper: Check if msi version is installed before running
WiX internet shortcut icon missing?
Is it possible to prompt for restarting the machine after installation using WiX?
Copy if not exist in WiX

بررسی مقاومت به خشکی نهال بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی، فیزیولوژی، بیوشیمیایی و مولکولی
اکوسیستم جنگل های زاگرس از گسترده ترین اکوسیستمهای جنگلی در حال تخریب در ایران می باشد که از لحاظ حفاظت آب و خاک و مسایل اقتصادی و اجتماعی اهمیت بالایی دارد.


برهمکنش شکارگر Aphidoletes aphidimyza و شته اقاقیا Aphis craccivora و بررسی جدول زندگی شته اقاقیا در شرایط طبیعی و آزمایشگاه
بنابراین احیاء و غنی سازی این جنگلها با گونه بلوط که مهمترین گونه چوبی تشکیل دهنده اون هست ضروری می باشد.


مطالعه اثرات آنتاگونيستي و بررسي مولكولي اكتينوميست‌هاي خاكزي گيلان، عليه قارچ Rhizoctonia solani AG1 عامل شيت‌بلايت برنج
اما جنگلهای زاگرس به علت داشتن اقلیم مدیترانه ای، دارای فصل خشک طولانی در طی دوره رویش گیاهی و پراکنش نامنظم بارندگی در طول سال هستند و در نتیجه مقدار آب در دسترس این جنگلها به عنوان یک فاکتور محدود نماينده اولیه در تجدید حیات گونه ها به ویژه بلوط، محسوب می شود.


بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) با استفاده از ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فنولوژیکی در شرایط آب و ه
بنابراین شناسایی درختان مادری که بذور اونها نهال هایی تولید نمایند که عملکرد و زنده مانی بالایی در این شرایط رویشی داشته باشند از اهمیت خاصی برخوردار هست که می تواند موفقیت احیاء این اکوسیستم را تضمین نماید.


اثر مكانيزاسيون كشاورزي بر درآمد خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: بخش نگار شهرستان بردسير)
همچنین برای مدیریت و حفاظت بهتر اکوسیستم جنگل مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در پایه ها و نیز ترکیب این تنوع ژنتیکی ضروری هست.


ارزیابی اثر کاربری اراضی بر مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
به این منظور برگ 52 درخت مادری و بذر 33 درخت مادری گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) از دو جهت شمالی و جنوبی و چهار طبقه ارتفاعی (پایین 700-1200 متر، میانی 1200-1700 متر، بالا 1700-2200 متر و خیلی بالا2200-2700 متر) جنگل های هستان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری گردید و مطالعات مورفولوژیک بر روی برگ و بذر درختان مادری انجام شد.


مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات گرد و غبار در سه شهر سنندج، خرم آباد و اندیمشک در غرب ایران
سپس در اسفند بذور 18 درخت مادری در گلدان های حاوی خاک جنگلی در قالب یک طرح کامل تصادفی کاشته شدند و نهالها تا خرداد به طور کامل آبیاری شدند.


بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیربخش‌های کشاورزی ایران
نهالهای با ارتفاع و شادابی یکسان از هر پایه مادری از خرداد تا اواسط مرداد تحت چهار تیمار 100 ، 75 ، 50 و 25 % ظرفیت مزرعه ای آبیاری شدند.


بررسی تاثیر جایگزینی علوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی کما بر قابلیت هضم، فراسنجه‌های تخمیر و خونی در گوسفند کرمانی
جوانه زنی بذور و پارامترهای رویشی و بیوشیمیایی و عناصر برگ نهالهای تحت تیمارهای مختلف اندازه گیری شدند.

پارامترهای مختلف از این نهالها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری برنامه گرفتند.

همچنین نهالهای مقاوم و حساس به تنش کمبود آب با هستفاده از پارامترهای رویشی اندازه گیری شده در مرداد و تجزیه تابع تشخیص شناسایی شدند.

این پارامترهای رویشی شامل وزن تر و خشک ریشه، ساقه، برگ و وزن تر و خشک کل نهالها بودند.

پارامترهای بیوشیمیایی نهالها مانند اونزیمهای پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و آمیلاز و نیز کربوهیدراتهای محلول (گلوکز، رامنوز و مانوز)، لیگنین و پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء نیز با هستفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شدند.

غلظت عناصر کلسیم، پتاسیم و منیزیم موجود در برگ نهالها با هستفاده از روش جذب اتمی و غلظت فسفر به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شدند.

همچنین به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جوامع ارتفاعی و یافتن ارتباط بین تنوع ژنتیکی درختان مادری با مقاومت به تنش کمبود آب نهالهای اونها، ژنوم کامل هستخراج شده از برگهای 52 درخت مادری با هستفاده از دو نشانگر AFLP و SSR مورد ارزیابی برنامه گرفتند.

9 ترکیب آغازگر Pst و Mse برای نشانگر AFLP و 5 جفت آغازگر برای نشانگر SSR هستفاده گردید.

نتایج نشان داد که درختان مادری با تعداد رگبرگ سمت چپ بیشتر اما طول وپهنای دندانه برگ و فاصله بین رگبرگ میانی تا رأس دندانه و فاصله بین رگبرگ میانی تا سینوس زاویه دندانه کوچکتر، می توانند نهالهایی تولید نمایند که به تنش کمبود آب مقاوم تر باشند.

اما ارتباطی بین صفات مورفولوژیک و جوانه زنی بذور با مقاومت به تنش کمبود آب نهالها یافت نشد.

همچنین نتایج نشان داد که پس از اعمال تنش کمبود آب 25? ظرفیت مزرعه ای بر روی نهالها هیچ نهالی تا اواسط مرداد زنده باقی نماند.

همچنین تنش کمبود آب سبب کاهش % زنده مانی نهالهای بلوط ایرانی شد.

یک کاهش تدریجی رشد برای پارامترهای رویشی مثل وزن تر کل از تیمار تنش آبی کم تا زیاد مشاهده شد.

نهالهای حاصل از درختان طبقات ارتفاعی پایین و به خصوص طبقه ارتفاعی میانی عملکرد بالاتری نسبت به نهالهای حاصل از درختان مادری طبقه ارتفاعی بالا در تنش کمبود آب 50? ظرفیت مزرعه ای داشتند.

تمام پارامترهای بیوشیمیایی و عناصر مختلف موجود در برگ نهالهای تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند، تنها میزان کربوهیدراتهای محلول و فسفر به صورت تدریجی با افزایش تنش کمبود آب افزایش یافت.

همچنین نهالهای حاصل از درختان طبقه ارتفاعی میانی کمترین میزان کربوهیدراتهای محلول را در تیمار تنش کمبود آب 75? ظرفیت مزرعه ای نسبت به نهالهای درختان مادری ارتفاعات دیگر داشتند.نهالهای مقاومتر به خشکی نیز دارای فعالیت اونزیمهای اونتی اکسیداتیو بالاتری نسبت به نهالهای حساس به تنش خشکی بودند.

تنوع ژنتیکی، % اللهای پلی مرفیک، تعداد الل موثر و جریان ژن با هستفاده از 9 ترکیب آغازگری نشانگر AFLP به ترتیب 2/0، 77/86، 32/1 و 94/6 به دست آمد.

میانگین هتروزیگوتی مشاهده شده با هستفاده از 5 جفت آغازگر SSR کمتر از هتروزیگوتی مورد انتظار در گونه بلوط ایرانی بود.

همچنین نهالهای حساس به تنش کمبود آب با هستفاده از نشانگر SSR انحراف از قانون هاردی واینبرگ داشتند.

درختان طبقه ارتفاعی میانی نیز دارای نقص هتروزیگوتی کمتری نسبت به درختان دیگر بودند.

همچنین الل با اندازه 215 جفت باز از آغازگر 36 نشانگر SSR با فراوانی بالایی تنها در درختانی که نهالهای مقاوم تولید می کردند، وجود داشت.

تفاوت ژنتیکی بین جوامع مختلف ارتفاعی (FST) با هستفاده از دو نشانگر AFLP و SSR بسیار اندک بود و تنها آغازگر 64 از نشانگر AFLP توانست تفاوت ژنتیکی بین جوامع مختلف ارتفاعی را به طور معنی دار نشان دهد.
75 out of 100 based on 40 user ratings 65 reviews

برآورد تبخیر و تعرق مرجع به‌روش فائو- پنمن- مانتیث و آنالیز حساسیت متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردي: ایستگاه‏های سینوپتیک استان سمنان)
مقایسه نتایج رتبه توسعه یافتگی مناطق روستائی دشت یزد-اردکان با سه روش تاکسونومی عددی، تحلیل عاملی و تاپسیس
ارزیابی ژنوتیپ‌های یولاف زراعی تحت شرایط تنش و بدون تنش
بررسی کارآفرینی اجتماعی دانشجویان کشاورزی با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر رفتار سیلاب با استفاده از مدل WetSpa درحوزه آبخیز اهر‌چای
شناسایی و تأیید لوکوس‌های بین ریزماهواره ژنومی مرتبط با جنسیت در گیاه خرما
Dependencies in MS Installer / Wix
Install a file regardless of version number with WiX
WIX RemoveFolder issue
Stop service at uninstall on Win 7 with UAC on from WIX
How can I change the font colour and type of a string in WiX in one of the standard dialogs?
Is it possible to add dialog box for uninstallation in wix?
Wix: Add a sequential registry key
How do you determine if a WiX installer is quiet or interactive?
Adding MimeMap via WIX failed
Remove file and folders on uninstall
*