مطالعه نظرهای اعضاء هیات علمی شاغل و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان در خصوص آموزش طب سرپایی