كامپونت تقويم فارسي در دلفي 7


كامپونت تقويم فارسي در دلفي 7لطفا يك كامپونت براي نمايش تقويم فارسي همانند تقويم كامپونت دلفي 7 ولي شمسي بيان داريد
در صورت امكان ايميل بزنيد
تابع مبدل ميلادي به شمسي نه بلكه بصورت مدل كه داخل فرم برنامه بدهم
مثلا در برنامه به صورت منو اپراتور بتواند مشخص كند كه چند ماه ديگه روز 16 چند شنبه مي باشدکامپوننت Raze

1:

سلام .سورسش هست ولی من کامپوننت براش ندیدم که رایگان باشه /فارسی هست یک پک کامل با datepicker که 7000 تومان هست


استفاده از یک متغیر در بلوک ها

2:

با تشكر
از كجا وبا چه نامي قابل تهيه ميباشد


قرار دادن عكسي با فرمت jpg در هنگام اجراي برنامه در عنصر image

3:

سلام امیر جان عزیزم شما یک بار این سوال را مطرح کرده اید با دادن یک تایپک اضافه جواب بدست نمی آید که هیچ بلکه تایپک الکی درست می کنید
دوستانه فرمودم ناراحت نشی
ممنون


عملكرد كليد اينتر به جاي تب

4:

ممنون از راهنمائيت
ولي من به جواب نرسيدم
ديگه در اين مورد سئوال نمي كنم


Alt+Shift

5:

با سلام
این هم یه کامپوننت خوب که من تو تمام برنامه هام ازش هستفاده می کنم .
مثل اینکه نمیشه تو این سایت فایل آپلود کرد.


Title bar


دستورات سيستمي

6:

به من ایمیل بزنید تا براتون بفرستم.


بانك اطلاعاتي براي ديكشنزي ....

7:

با تشكر از دوستان
يک کامپونت دوستان ازسال کردندد و مشکل من بر طرف شد

8:

اين يک تابع هست
Function MiladyToShamsi(DTime:tdateTime):tdateTime;
var
YearEqual:array[0..2,0..2] of integer;
AddOneDay,AddFarDay:boolean;
AddTodays:byte;
Farday:byte;
ThisDay:word;
ThisMonth:word;
ThisYear:word;
YearDif1:Integer;
YearDif2:Integer;
TestRange1,testRange2,
FarsiRange1,FarsiRange2,P:Integer;
CurM,CurD:string;
sYear,sMonth,sDay:Variant;
Counter:Integer;
CurDay,CurMonth,CurYear:word;
Begin
CurM:='';
CurD:='';
YearEqual[1,1]:=1997;
YearEqual[1,2]:=1998;
YearEqual[2,1]:=1376;
YearEqual[2,2]:=1377;
DecodeDate(DTime,thisyear,thismonth,thisday);
YearDif1:=ThisYear-1997;
YearDif2:=ThisYear-1998;
Testrange1:=1996-(100*4);
Testrange2:=1996+(100*4);
FarsiRange1:=1375-(100*4);
FarsiRange2:=1375+(100*4);
AddOneDay:=false;
//Rem------------------------------
Counter:=TestRange1;
while TestRange2>=Counter do begin /////////////////////////
If thisYear=counter then begin
AddOneDay:=true;
break;
end;
If counter=TestRange2 then break;
counter:=counter+4
end;//while

If AddOneDay then
addtodays:=1
Else
AddTodays:=0;
//Rem---------------------------------/////////////////
If (((ThisMonth = 3) and (thisday<(20+AddtoDays)))
or ( ThisMonth<3)) then
YearDif1:=yearDif1-1;
//Rem------------
If (((thisYear mod 2)<>0) and
(((thismonth=3) and (thisday>(20-addTodays)))
or (thisMonth>4))) then
CurYear:=yearEqual[2,1]+YearDif1
else begin
CurYear:=YearEqual[2,1]+YearDif2;
Counter:=FarsiRange1;
while counter>FarsiRange2 do begin /////////////////////////
If CurYear=Counter then begin
AddFarDay:=true;
break;
end;
end;//while

If AddFarDay then
FarDay:=1 else Farday:=0;

If (((thismonth=3) and (thisday>20-(addToDays)+FarDay)) or (thismonth>3) ) then
CurYear:=CurYear+1;
end; //First If

If AddtoDays=1 then FarDay:=0;
//Rem---------------------------------
Case thismonth of
1:Begin
If thisday<(21-Farday) then begin
CurMonth:=10;
CurDay:=(ThisDay+10)+FarDay;
end else begin
CurMonth:=11;
CurDay:=(ThisDay-20)+FarDay;
end;
end;

2:Begin
If thisday<(20-Farday) then begin
CurMonth:=11;
CurDay:=(ThisDay+11)+FarDay;
end else begin
CurMonth:=12;
CurDay:=(ThisDay-19)+FarDay;
end;
End;

3:Begin
If thisday<(21-AddToDays) then begin
CurMonth:=12;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays+FarDay;
end else begin
CurMonth:=1;
CurDay:=(ThisDay-20)+AddToDays;
end;
End;

4:Begin
If thisday<(21-AddToDays) then begin
CurMonth:=1;
CurDay:=(ThisDay+11)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=2;
CurDay:=(ThisDay-20)+AddToDays;
end;
End;

5:Begin
If thisday<(22-AddToDays) then begin
CurMonth:=2;
CurDay:=(ThisDay+10)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=3;
CurDay:=(ThisDay-21)+AddToDays;
end;
End;

6:Begin
If thisday<(22-AddToDays) then begin
CurMonth:=3;
CurDay:=(ThisDay+10)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=4;
CurDay:=(ThisDay-21)+AddToDays;
end;
End;

7:Begin
If thisday<(23-AddToDays) then begin
CurMonth:=4;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=5;
CurDay:=(ThisDay-22)+AddToDays;
end;
End;

8:Begin
If thisday<(23-AddToDays) then begin
CurMonth:=5;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=6;
CurDay:=(ThisDay-22)+AddToDays;
end;
End;

9:Begin
If thisday<(23-AddToDays) then begin
CurMonth:=6;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=7;
CurDay:=(ThisDay-22)+AddToDays;
end;
End;

10:Begin
If thisday<(23-AddToDays) then begin
CurMonth:=7;
CurDay:=(ThisDay+8)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=8;
CurDay:=(ThisDay-22)+AddToDays;
end;
End;

11:Begin
If thisday<(22-AddToDays) then begin
CurMonth:=8;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=9;
CurDay:=(ThisDay-21)+AddToDays;
end;
End;

12:Begin
If thisday<(22-AddToDays) then begin
CurMonth:=9;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=10;
CurDay:=(ThisDay-21)+AddToDays;
end;
End;

end;//case
//Rem-----------------
CurM:=Trim(IntTostr(CurMonth));
CurD:=Trim(IntTostr(CurDay));
//Rem-----------------
If CurMonth<10 then
CurM:='0'+Trim(IntToStr(CurMonth));
If CurDay<10 then
CurD:='0'+Trim(IntTostr(CurDay));

Result:=EncodeDate(CurYear,CurMonth,CurDay);

end;
مثلا در فرم کريت بنايشانس:
label1.caption:=datetimetostr(MiladyToShamsi(date) );

موفق باشي
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مجتبي رضائي از برازجان

9:

اقا اين كه ارور ميده؟

10:

سلام

اقا تو رو خدا راهنمايي كنين

اين برنامه براي من تاريخ 1899 رو نشون ميده

تاريخ سيستم هم رو عوض ميكنم تغييري نميكنه

ممنون

11:

آقايون و خانمها سلام
من يه مشكل خيلي حاد برام پيش اومده .

براي يه برنامه نياز دارم كه تاريخ ميلادي رو به تاريخ هجري قمري تبديل كنم ولي چون تاريخ اين عربها حساب كتاب درستي نداره به مشكل بر ميخورم مثلا براي امسال جواب ميده ولي وقتي تو ماههاي بعدي تاريخ عربها رو دستكاري مي كنند ديگه جواب نمبده .اگه نظري داريد راهنمائيم بكنيد خيلي ممنون ميشم.


12:

من تو وبلاگم يه تقايشانم فارسي خوشكل مثل مال خود دلفي گذاشتم ميتونيد ببينيد
در ضمن كامپو ننت هاي جالي ديگري هم براي دانلود گذاشتم حتماَ ببينيد
مثل كامپوننت
َAlarm
Analouge clock
و...
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

13:

آقا قادر دستت درد نكنه انصافا كامپوننتت حرف نداشت من كه خيلي حال كردم ولي اگه يه چيزي براي تبديل تاريخ شمسي يا ميلادي به قمري بدي كه ديگه مارو با اين اخلاق ورزشكاريت له و لورده مي كني
مرسي

14:

بابا اين كه ارور ميده[quote]

15:

سلام

اقا يكي ما رو براي اين مشكل راهنمايي كنه تو رو خدا


اقايون خيلي ضروريه منتظرم


66 out of 100 based on 41 user ratings 1166 reviews