چه خواستم وارد چت روم بشوم نشد آیا مشكل از سایت بود یا از ما؟. آخه قرار


چه خواستم وارد چت روم بشوم نشد آیا مشكل از سایت بود یا از ما؟. آخه قرار
امروز دوشنبه هر چه خواستم وارد چت روم بشوم نشد آیا مشكل از سایت بود یا از ما؟. آخه برنامه مهم داشتم. تازه روزهایی كه وصل میشیم آنقدر قطع میشه كه همه ناراحت می شوند.
پاسخ :


74 out of 100 based on 49 user ratings 424 reviews

استفاده نكرده ام در این صورت میتوانم از چت ت
چت واردئ شوم با اینكه عضو تایید نهایی شده هستم.... خواستم یدونم چه كاری
پیغامی می اید كه ok می كنم اما چ
بدونم چه ساعت هایی چ
ایدمو عوض كنم یعنی اسم مستعار چتمو بخدا نمی دونستم دارین تغیر می دین و
ممنونم من چگونه
وقتی مخواهم وارد چت ش
وقتی رمز عبور را می نویسم این پیام می آید؟ عضویت شما ( اگر جدیدا

توانم نام مستع
نبا شید به هیچگونه نه می توانم

قسمت می شوم نمی توانم ارتباط بر قرار كنم.همیشه می نویسد ارتباط با شكست
چت كنم یعنی نمی توانم
افراشته و شعر گیلک /
چابک سواران خطه نور /
جایگاه ورزش و بازیهای محلی در فرهنگ گیلان /
موقعیت جغرافیایی و تاریخی رحیم‌آباد /
مراسم علم واچینی علم بازکنی در ییلاقات دیلمانی /
نقش کارآفرینان در توسعه /
مدیریت و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی /
مدیریت و توسعه صنعتی /
پیاده‌سازی نظام پاسداشت در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی /
مدیریت و توسعه /
*