طرح مطالعات مربوط به کنترل هرز آبها و تعیین روشهای جلوگیری از فرسایش خاک ( مطالعات مربوط به ایجاد سدهای خاکی و آب‌بندها و غیره )


طرح مطالعات مربوط به کنترل هرز آبها و تعیین روشهای جلوگیری از فرسایش خاک ( مطالعات مربوط به ایجاد سدهای خاکی و آب‌بندها و غیره )
دراین طرح باتوجه به نقشه های توپوگرافی هستان وبازدیدهای محلی ونقشه های خاکشناسی محل‌هائی جهت احداث سدهای کوتاه خاکی وباآب بندها منظورشده ونقل اجمالی برای هر کدام تهیه میگردد.این طرح بمنظور انجام مطالعات وبررسی هائی درزمینه تعیین خاک مناسب جهت احداث آب بندهای خاکی و رزروارهای مختلف درمناطق موردنظر وجلوگیری از هدررفت آب وفرسایش خاک و بالاخره بهره برداری اصولی ازمنابع خاک و آب می باشد.


بررسی تاثیر مصرف گوگرد بر روی میزان جذب مواد غذایی ، تغییرات PH و عملکرد پنبه ، گندم ، سویا


بررسی اثرات توام مقادیر ازت و فواصل کشت بر روی شدت آلودگی شیت بلایت و عملکرد برنج آمل 3


61 out of 100 based on 26 user ratings 201 reviews

پلات‌های دایمی ( سنجش مواد غذایی ) در گندمزار
بررسی تاثیر اشباع لایه‌های رس از پتاسیم در میزان عملکرد برنج
قدرت ترمیم مواد غذایی در شالیزار
بررسی مسائل حفاظت خاک و آب در ناحیه کوئین قزوین و کلاله رودبار
بررسی و کاربرد ماشین‌آلات دیم ( انواع بذرافشان‌ها )
بررسی اثر تقسیط ازت از منابع اوره معمولی و SCU در عملکرد برنج بینام
بررسی حاصلخیزی خاک و مصرف کودهای شیمیایی در دیمزارها
بررسی احتیاجات آبیاری در باغات چای
بررسی اثر رژیم آبیاری در زراعت برنج
تعیین تمرکز و ظرفیت جذب عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد برنج
تعیین میزان کودی پتاسیم برای زراعت برنج در اراضی استان گیلان
بررسی حاصلخیزی خاک و مصرف کودهای شیمیایی بر روی عدس دیم
Handling PUT/DELETE arguments in PHP
How iterate through controls in a form?
String to array without explode
PHP date comparison function
calling function inside preg_replace thats inside a function
How can I use a PHP editor for debugging? [closed]
I need to check if multiple items are set and not empty in PHP
Zendesk or tenderapp? [closed]
Making a controller for home page
PHP: variable name as class instance
*