تولید پروتئین‌های نوترکیب جهت مصارف تشخیصی و درمانی با استفاده از کرم ابریشم

تونل علم
تخمین ضرایب رواناب برای تعدادی از حوضه های آبریز دریای مازندان
سازه های موثر بر دانش کشاورزی پایدار و پایداری نظامهای زراعی (مطالعه موردی گندمکاران در استان فارس)
بررسی اثر گازدی اکسید گوگرد بر صفات کیفی و کمی انگور پس از برداشت در ارقام فخری شاهرودی و کشمشی بیدانه نگهداری شده در سردخانه
تنوع الگوهای الکتروفورزی پروتئین زنجیره ای دانه در ماش
توارث سه ژنی رنگ لپه ها در عدس
تأثیر گلوتن، دمای اکسترودر و دمای خشک کردن روی چسبندگی و خمیری شدن ماکارونی
تأثیر جایگزینی جو به جای ذرت ، با و بدون استفاده از آنزیم در تغذیه جوجه های گوشتی
بررسی تأثیر مراحل مختلف رشد و زمان برداشت روی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم گلی <span dir=ltr>(<i>Salvia officinalis</i> L.)</span>
تخمین دبی سیل با تناوب مختلف در حوضه آبخیز زاینده‌ رود طبق روش منطقه ای هیبرید
اثر روشهای خاک ورزی بر بعضی ویژگیهای فیزیکی خاک و عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی لورک
بررسی منشأ گچ در اراضی شمال غربی اصفهان
استفاده از کروماتوگرافی مایع فاز معکوس با کارایی بالا (RP-HPLC) در بررسی تنوع ژنتیکی گندم نان
 *