بهینه سازی شرایط تولید و استخراج آنتی بیوتیکهای تولیدی از penicillium chrysogenum


بهینه سازی شرایط تولید و استخراج آنتی بیوتیکهای تولیدی از penicillium chrysogenum
چکیده اونتی‌بیوتیک‌ها از جمله داروهایی هستند که از میکروارگانیسم‌ها به دست می‌آیند و جهت مبارزه با میکروب‌ها مصرف می‌شوند.


استفاده از الگوی پروتئینی به منظور تشخیص منابع ژرم پلاسم زیتون ایران
پنی‌سیلین اولین اونتی‌بیوتیک شناخته شده در دنیا می‌باشد.


استفاده از تراکم، آرایش کاشت و تنوع علف کش در مدیریت تلفیقی علف های هرز مزارع ذرت دانه ای
برای دست یابی به پنی‌سیلین می‌توان از قارچ Penicillium chrysogenum هستفاده کرد.


تراریزش برنج با ژن مانیتول-1-فسفات دهیدروژناز (تولید کننده مانیتول) به منظور ایجاد تنظیم اسمزی توسط نانو ذرات طلا
هدف از انجام این تحقیق دست‌یابی به میزان بهینه پنی‌سیلین از طریق کشت قارچ P.


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی افغانستان
chrysogenum بوده هست.


عکس العمل اکوتیپ‌های بومی و خارجی خلر به تاریخ کاشت
به همین منظور دو ایزوله 5031 و 5037 از این قارچ تهیه شد.


تاثیر مکمل های غذایی حاوی ویتامین های نیاسین (B3) و پیریدوکسین (B6) بر روی ابقاء پروتئین لاشه، میزان پرورش نوزادان و طول عمر زنبوران عسل (آپیس مل
پس از کشت این سویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محیط مایع (ساکارز 21 گرم – عصاره مخمر 3 گرم در یک لیتر آب مقطر خالص) و گذشت 6-8 روز از کشت قارچ فعالیت ضد میکروبی قارچ در مجاورت باکتریها بررسی شد.


ایجاد مقاومت القایی در گیاه کدو (Cucurbita pepo) نسبت به بیماری سفیدک پودری (Podosphaera xanthii)
پس از اثبات ماده بازدارنده رشد در این محیط از این محیط، هستخراج انجام شد تا نوع ماده بازدارنده رشد تعیین شود.


مقایسه پتانسیل آللوپاتیک چندگونه مرزه (Satureja spp) بر جوانه زنی و رشد و نمو برخی از محصولات باغی و علف های هرز
با هستفاده از روشTLC (کروماتوگرافی لایه نازک) و مقایسه با هستاندارد پنی‌سیلین جی مشخص شد که ماده بازدارنده رشد پنی‌سیلین می‌باشد.

برای تعیین میزان دقیق پنی‌سیلین موجود درمحیط کشت قارچ P‌.

chrysogenum به منظور تعیین شرایط بهینه تولید از دستگاه HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) هستفاده شد.

سپس انجام تزریق‌های متعدد با هستفاده از هستخراج‌های انجام شده از شرایط محیطی متفاوت محیط کشت، مشخص شد که در فاصله وقتی 8-6 روز پس از کشت قارچ بیشترین میزان تولید پنی‌سیلین در محیط مایع کشت قارچ P.

chrysogenum وجود دارد و شرایط بهینه محیط کشت برای تولید پنی‌سیلین وجود عصاره مخمر به میزان 0.3 گرم ، ساکارز 2.1 گرم در 100 سی‌سی آب مقطر هستریل انتخاب گردید.

و شرایط بهینه دمایی نیز در محدوده دمایی 28-‌25 درجه سانتیگراد با میزان شدت حرکت شیکر 120 دور در دقیقه مشخص شد.
71 out of 100 based on 16 user ratings 691 reviews