تاثیر استراتژی و باورهای زبان‌آموزان ایرانی در یادگیری واژگان زبان انگلیسی


تاثیر استراتژی و باورهای زبان‌آموزان ایرانی در یادگیری واژگان زبان انگلیسی
تحقیق حاضر باورها و هستراتژی های زبان آموزان ایرانی در ارتباط با یادگیری واژگان زبان انگلیسی را مورد مطالعه برنامه داده هست و اهداف مختلفی را دنبال می کند.اهداف مختلف تحقیق عبارتند از: مطالعه باورهاو هستراتژی های زبان آموزان ایرانی ، بررسی ارتباط بین هستراتژی ها و باورهای اونها،مقایسه باورها و هستراتژی های زبان آموزان سال اول،سال دوم،سال سوم و سال چهارم دانشگاه با یکدیگر، مطالعه تاثیر باورها و هستراتژی ها بر روی نتایج یادگیری لغات در زبان انگلیسی و بررسی ارتباط بین جنسیت زبان آموزان و باورها و هستراتژی های اونها.


بررسی ضمان‏ عاقله در قتل‏ خطایی در فقه اسلامی
افراد شرکت نماينده در تحقیق دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه کاشان بودند که تعداد اونها دویست و سیزده نفر بود.


کاربرد هنری آیات قرآنی در نثر عرفانی فارسی
محقق به منظور جمع آوری اطلاعات در این زمینه از چهار لوازم تحقیق هستفاده کرد که عبارتند از : یک پرسشنامه در مورد باورهای زبان آموزان در ارتباط با یادگیری لغات، یک پرسشنامه به منظور پی بردن به هستراتژی های مورد هستفاده اونها و دو تست لغت به منظور سنجش یادگیری لغات.پرسشنامه باور شامل ده فاکتور و چهل و شش جمله بود.


تأثیر وجوه و نظایر بر ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن کریم (آیتی، پاینده، رهنما، خواجوی، فولادوند، معزی، بهبودی)
فاکتورهای پرسشنامه باور عبارتند از: نگرش مثبت، نگرش منفی، نگرش خنثی،نظرو باور زبان آموزان در مورد اهمیت یادگیری لغات در یادگیری زبان، یادگیری لغات از طریق متن، یادگیری لغات خارج از متن، یادگیری لغات با هستفاده از ترکیبی از هستراتژی ها، تدریس لغات و هستراتژی های یادگیری لغات، ابعاد یادگیری لغات و دیگر باورها.


بررسی تطبیقی شمایل شکنی بیزانس و تحریم تصویری در اسلام (3 قرن اول هجری)
پرسشنامه مربوط به هستراتژی نیز شامل ده فاکتور و پنجاه و سه جمله بود.


زن در هنرهای تصویری دوره قاجار
فاکتورهای پرسشنامه هستراتژی عبارتند از:استراتژی یادگیری لغات از طریق لیست لغات و تمرین و تکرار اونها، هستفاده از هستراتژی تکرار خلاق، یادداشت برداری، حدس زدن معنی اونها، فرهنگ لغت، منابع و کتابهای مختلف، تصویر لغات در ذهن و ارتباط بعضی لغات با لغات دیگر، هستراتژی درک ، مدیریت و هستراتژی های متفرقه.


نقش امام صادق علیه‌السلام در تفسیر قرآن
نتایج تحقیق نشان داد که اکثر زبان آموزان ایرانی نسبت به یادگیری لغات در زبان انگلیسی نگرش خنثی داشته و اکثر اونها از هستراتژی درک هستفاده می نمايند و ارتباط ضعیفی بین باورها و هستراتژی های اونها وجود دارد.


زندگی و مرگ در آفاق فکری سهراب سپهری
مقایسه باورهای زبان آموزان چهار سال نشان داد که عقیده و باور اونها در مورد یادگیری لغات با هم تفاوتی ندارد اما بین زبان آموزان سال اول و زبان آموزان سال دوم و سوم در هستفاده از هستراتژی یادداشت برداری تفاوت معناداری وجود داشت.


بازتاب شخصیت زن در داستانهای احسان عبدالقدوس (انا حره،أین عمری)
در پایان، یافته های تحقیق نشان داد که زبان آموزان مذکر نسبت به زبان آموزان مونث نگرش منفی تری نسبت به یادگیری لغات داشتند اما ، با اینکه زبان آموزان مذکر و مونث در هستفاده از هستراتژی با هم تفاوت معنا داری نداشتند،بین عملکرد زبان آموزان مذکر دردو تست لغت و عملکرد زبان آموزان مونث تفاوت معناداری دیده شد.
60 out of 100 based on 15 user ratings 1190 reviews