ساخت و شرایط توپولوژیکی حلقه های NI


ساخت و شرایط توپولوژیکی حلقه های NI
R را یک حلقه ی NI می نامند، هرگاه (N^* (R)=N(R.


یک روش بدون شبکه از خطوط برای حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
در این نگارش، یک راه ساده برای ساخت یک حلقه ی NIبیان می شود که یک حلقه ی 2-primal نیست .در این نگارش ساختار حلقه های NI نسبت به ایدال های به طور قوی اول بررسی می شود و ثابت می شود که ایدال به طور قوی اول را می توان با ایدال به طور قوی مینیمال جا به جا کرد.


پایداری مجانبی سرتاسری معادلات دیفرانسیل تأخیری
R را یک حلقه ی pm ( به طور ضعیفpm ) نامیده می شود، هرگاه هر ایدال اول (به طور قوی اول) حلقه ی R، فقط در یک ایدال ماکسیمال حلقه یR برنامه داشته باشد.


جبرهای گلفند-مازور
در ادامه به شرایط توپولوژیکی حلقه های NI پرداخته می شود.


اندیس‌های عددی چندجمله‌ای فضاهای باناخ با نرم مطلق
برایR که یک حلقه ی NI هست، ثابت می شود که حلقه ی R به طور ضعیف pm هست، اگر و تنها اگر Max(R) یک توکشیده ی SSpec(R) باشد، اگر و تنها اگر SSpec(R) یک فضای نرمال باشد که SSpec(R) فضایی هست که توسط ایدال های به طور قوی تولید شده هست و Max(R) یک زیرفضای SSpec(R) می باشد که توسط تمام ایدال های ماکسیمال حلقه ی R تولید شده هست.


بررسی چندجمله‌ای هوسویا در گراف
هم چنین با فرض NI بودن حلقه یR ثابت می شود کهR ، به طور ضعیف pm هست اگر و تنها اگر R یک حلقه ی متقارن و pm باشد و در ادامه توسیع هایی از حلقه های NI بیان می شود.


رمزهای بلوکی نفوذپذیر در حمله‌های پایه گروبنر


ارزیابی تصحیح اثر لبه در عملکرد روش‌های BLAST و H-TUPLE با استفاده از منحنی ROC


61 out of 100 based on 56 user ratings 1131 reviews