بررسی میزان تاثیر روشهای تدریس شنیداری-گفتاری و پاسخ فیزیکی بر یادگیری و یادآوری لغات در زبان‌آموزان سطح مقدماتی ایرانی


بررسی میزان تاثیر روشهای تدریس شنیداری-گفتاری و پاسخ فیزیکی بر یادگیری و یادآوری لغات در زبان‌آموزان سطح مقدماتی ایرانی
هدف این تحقیق مطالعه میزان کارایی شیوه‌های تدریس شنیداری - فرموداری و جواب فیزیکی در کمک به زبان‌آموزان سطح مقدماتی فارسی زبان ایرانی برای یادگیری و یادآوری لغات جدید زبان‌انگلیسی بوده هست .


‏‎Thematization Patterns Across Generic Moves‎‏
در شیوه تدریس شنیداری - فرموداری، لغات جدید بااستفاده از فنون تکرار، تقلید و حفظ کردن آموخته می‌شوند، در حالیکه در شیوه جواب فیزیکی، آموزش لغات جدید از طریق فن هماهنگ کردن لغات با اعمال فیزیکی بدن زبان‌آموز انجام می‌گیرد.


‏‎‎‏دریافت آثار ادبی ژان پل سارتر در ایران


نگرانی و نومیدی در سروده های امیلی دیکنسون


62 out of 100 based on 27 user ratings 202 reviews