بررسی اثر مقادیر و روشهای مختلف مصرف فسفر بر روی عملکرد گوجه‌فرنگی


بررسی اثر مقادیر و روشهای مختلف مصرف فسفر بر روی عملکرد گوجه‌فرنگی
این آزمایش با چهار روش مصرف فسفر M1` پخش کود فسفره طی دو مرحله بصورت سرک در جوی) ، M2` پخش مستقیم کود دو ماه قبل از کاشت ) ، M3` برنامه دادن کود فسفاته بین دو لایه کود حیوانی در کف جوی) M4` مصرف کود دوشیاری از طرف جوی و با فاصله 7 تا 10 سانتیمتری از بوته) و چهار سطح فسفر P180,P90,P0 و P270 بشکل خالصی در هکتار و بشکل فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرا گذاشته می‌شود.


کاربرد مواد شیمیائی موتان‌زا
کود حیوانی برپايه 15 تن در هکتار و ازته به تعداد 13 گرم اوره برای هر بوته و مقایسه به میزان 18 گرم سولفات پتاسیم می‌باشد.


طرح بررسی مقایسه عملکرد ارقام متوسط رس برنج


آزمایش ناحیه‌ای (سازگاری) ارقام برنج


65 out of 100 based on 30 user ratings 805 reviews

انتقال صفت نر عقیمی با استفاده از لاینهای نتر عقیم خارجی به ارقام برنج محلی
شناسائی و انتخاب ژنوتیپهای با لیزین پروتئین بالا در ارقام محلی
تعیین بهترین رقم جو منطقه گرگان و گنبد جهت استخراج عصاره مالت
آزمایش مقایسه عملکرد بین ایستگاهی لاینهای برنج ایستگاه چپرسر
بررسی تعداد و نحوه تاثیر (تجملی ، غالبیت و غیره) و درجه توارث پذیری ژنهای کنترل‌کننده تعدادی از صفات برنج
بررسی ارقام برنج در بلوکهای دو رگ گیری و کشت نسل
جستجو و تعیین لاین بارورکننده از ارقام محلی جهت دو فقره لاین نر عقیم ارسالی از IRRI
بررسی و انتخاب مناسبترین تلقیح‌کننده برای ارقام تجارتی گیلاس (طرح ملی)
بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته در هیبریدهای ذرت شیرین و ذرت آجیلی
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارزن علوفه‌ای رقم نوتریفید
بررسی و تعیین مناسبترین ارتفاع برداشت ارزن علوفه‌ای نوتریفید
What is the best PHP lib/class to generate RSS/Atom [closed]
Why are some PHP errors not written in the PHP log?
Quickest way to implement a searchable, browsable image gallery - flickr integration?
How do you decide if something goes in the view or the controller? (Zend Framework)
How to let PHP to create subdomain automatically for each user?
Multiple users XDebug and PHP Debugging
Compare Strings given in $_POST with php
How do I determine my controllers in MVC?
Is there a way to determine whether an e-mail reaches its destination?
How do I tell if someone's faking a filetype? (PHP)
*