انتشار و دامنه میزبانی کفشدوزک Scymnus flavicollis Redtenbacher (Col.:Coccinellidae) در شیراز و مطالعه بیولوژی و کارآیی آن به عنوان عامل کنترل بیولوژیک در آزمایشگاه

مطالعه ژنتیکی آندروژنز (کشت پرچم) در گندم هگزاپلوئید (Triticum destivum L.)
بررسی ویژگیهای آگرونومیک و ترکیب شیمیایی ذرت (Zeamays L.) آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، سورگوم (Sorghum bicolor L.Moench) و کنجد (Sesamum indicum indicum L.) در مقادیر مختلف س
بررسی اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر روی آندوژنز (کشت بساک) گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.)
بررسی اثر تزریق تستوسترون بر روی میانگین غلظت ، دامنه و فرکانس پالسهای LH در شتر نر
مطالعه بیوشیمیایی، سرولوژیکی و ژنتیکی تیپهای Xanthomonas axonopodis عامل شانکر باکتریهایی مرکبات جنوب ایران
بررسی امکان پرورش زنبور پارازیتوئید تخم Platytelenomus hylas Nixon (Hym: seclionidae) در شرایط آزمایشگاهی جهت کنترل بیولوژیک ساقه‌خواران Sesamia spp.
Does Oracle 10g automatically escape double quotes in recordsets?
Is it safe/possible to delete code from the table dba_source in Oracle 10g?
myGeneration problem with OraOleDB.Oracle provider (?)
ORA-01031: insufficient privileges when selecting view
Call a parameterized Oracle query from ADODB in Classic ASP
Can you grant privileges to an oracle cluster object?
Oracle pl-sql escape character (for a '&')
BPEL for data synchronization
How to limit RAM usage in Oracle 9
oracle-inline view

انتشار و دامنه میزبانی کفشدوزک Scymnus flavicollis Redtenbacher (Col.:Coccinellidae) در شیراز و مطالعه بیولوژی و کارآیی آن به عنوان عامل کنترل بیولوژیک در آزمایشگاه
کفشدوزک Scymnus flavicollis Redtenbacher یکی از شکارچی‌های مهم شته‌ها در مزارع و باغات در شیراز می‌باشد که فعالیت اون بر روی 8 گونه شته مشاهده شد.


پراکندگی، تراکم، دامنه میزبانی و تعیین سویه‌های قارچ Verticillium dahliae عامل پژمردگی پنبه در استان فارس
بیولوژی این کفشدوزک روی شته Aphis fabae در شرایط آزمایشگاهی (دمای 27+-3 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 70+-10 % و 14 ساعت روشنایی) مورد مطالعه برنامه گرفت .


تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر باروری (رشد ، نمو، عملکرد پیکر رویشی ، بذر و ماده موثره) گیاه دارویی فاگوپیروم‏‎(Fagopyrum esculentum moench)‎‏
تخم‌های این کفشدوزک بیضی شکل و زرد رنگ بوده و معمولا بصورت تکی گذاشته می‌شود ولی گاهی در دسته‌های 2 تا 7 تایی نیز دیده می‌شود.


اثرات زیرکشندگی حشره کشهای فنیتروتیون و دلتا مترین روی پارامترهای جدول زیستی زنبورهای پارازیتوئید ‏‎Trissolcus grandis‎‏ و ‏‎T.semistriatus‎‏
این کفشدوزک دارای 4 سن لاروی بوده و لاروها در سطح پشتی بدن دارای پوشش مومی سفید رنگ می‌باشند.


کاربرد مدل هیدرولوژیکی بارش-رواناب بر پایه ‏‎GIS‎‏ در پیش بینی زمان وقوع سیل
شفیره قهوه‌ای رنگ و حشرات کامل سیاه رنگ که در برخی موارد بالپوش یک لکه نارنجی دیده می‌شود.


استفاده از مدل ‏‎k - E‎‏ اصلاح شده جهت حل معادلات حاکم بر جریان غیر ماندگار در کانال غیر مستقیم
مرحله تخم بطور متوسط 3/9 روز و متوسط مراحل لاروی سنین 1،2،3و4، پیش‌شفیرگی و شفیرگی به ترتیب 1/9،1/9،2،2/4،2 و 3/9 روز طول می‌کشد.


بررسی تولید خمیر شیمیایی کرافت از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس و قابلیت جایگزینی آن با خمیر الیاف بلند وارداتی جهت بهبود کیفیت خمیر ‏‎CMP‎‏ ک
میانگین طول عمر حشرات بالغ نر و ماده به ترتیب 58/2 و 63/3 روز می‌باشد.


تهیه مدل ریاضی بهینه سازی عملکرد هیدرولیکی کانالهای آبیاری بااستفاده از روش آنیلینگ شبیه سازی شده ‏‎SA‎‏ و تعیین ارزش نسبی شاخصهای ارزیاب
با افزایش سن لاروی میزان تغذیه روزانه حشره افزایش می‌یابد.


بررسی نقش ایستگاههای اخذ عوارض درافزایش گازهای آلاینده ‏‎CO‎‏، ‏‎SO2‎‏ ناشی از وسائط نقلیه و مصرف سوخت
پدیده همخواری در بین افراد این کفشدوزک مشاهده می‌شود.

نسبت جنسی در این کفشدوزک 1:1 می‌باشد.

مرحله پیش از تخمگذاری 6/65 روز و متوسط تعداد تخم‌های گذاشته شده به ازاء هر فرد ماده 543 تخم می‌باشد.

در این تحقیق همچنین تاثیر سه شته A.

fabae، A.

pomi و Hyalopterus pruni بر بیولوژی کفشدوزک مورد مطالعه برنامه گرفت .

مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که بین طول دوره لاروی و طول عمر حشرات بالغ نر و ماده در سه میزبان تفاوت معنی‌دار وجود ندارد ولی تاثیر شته‌ها بر طول دوره شفیرگی، میزان باروری، دوره قبل از تخمگذاری و نرخ رشد تفاوت معنی‌دار نشان داد.

بیشترین % تلفات مرحله نابالغ کفشدوزک در اثر تغذیه از شته H.pruni مشاهده شد.

نرخ تولید مثل ذاتی و نرخ خالص تولیدمثلی در اثر تغذیه از شته A.fabae بیشتر از سایر میزبان‌ها بود.

کارآیی این کفشدوزک در گرفتن شته A.fabae نیز مورد بررسی برنامه گرفت که بیشترین کارآیی را در گرفتن پوره سن یک شته و کمترین کارآیی را در گرفتن شته بالغ داشت .

از لاروها و شفیره‌های این کفشدوزک در طبیعت یک گونه زنبور پارازیت از خانواده Encyrtidae با نام علمی Homalotylus ephippium جدا گردید.
77 out of 100 based on 22 user ratings 1147 reviews

بررسی اثر سطوح رطوبتی متفاوت خاک بر روی صفات فیزیولوژیکی و زراعی عدس‏‎(Lens culinaris Medik)‎‏
بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و روی بر عملکرد ، اجزای عملکرد و کیفیت دانه سویا ‏‎glycine max L.‎‏ در منطقه مازندران
اثر فاکتورهای شیمیایی آب (‏‎TDS‎‏ و املاح ) بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی
تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم کلزا‏‎Brassica napus L.‎‏ در داراب
تعیین پلی مورفیسم تعدادی از نشانگرهای ‏‎RAPD‎‏ در مرغان ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران
تنوع ژنتیکی و بیماریزایی جدایه های ‏‎Verticillium dahliae‎‏ از درختان پسته استان کرمان و واکنش ارقام ‏‎Pistacia vera‎‏ نسبت به بیمارگر
VSTO: SecurityException Request for OraclePermission failed
Implementing User Defined Fields
Delphi 6 with ADO + Oracle returns NUMBER with different precision, generating BCD overflow
MERGE output cursor of SP into table?
oracle varchar to number
What is the max size that i can provide with the cache clause in oracle sequences?
How to get UTC value for SYSDATE on Oracle
Oracle connections from a COM+ application
Is ODP.NET required for Oracle 11g Client?
How do I escape a reserved word in Oracle?
*