طراحی بهینه قابهای فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معدل و شبیه دینامیکی آئین‌نامه


طراحی بهینه قابهای فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معدل و شبیه دینامیکی آئین‌نامه
دستیابی به بهترین نتیجه ممکن برای سیستم در شرایط داده شده را بهینه‌سازی گویند.


بررسی روسازیهای بتن غلتکی و امکان‌سنجی کاربرد در ایران
اگر چه بسته به نوع بهترین نتیجه متفاوت خواهد بود، اما هدف نهائی اونها کمینه کردن هزینه لازم و یا بیشینه نمودن سود مورد نظر می‌باشد.


ارزیابی روش‌های تقویت قاب‌های خمشی بتنی از نقطه نظر اجرایی و اثر آن‌ها بر ضریب رفتار سازه
در بهینه‌سازی قابهای فولادی نیز تلاش می‌شود تا طرح نهائی قاب دارای حداقل وزن باشد زیرا کاهش وزن قاب در سازه‌های فولادی تاثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌ها خواهد داشت .


طرح بهینه برجهای انتقال نیرو
در طراحی قابهای فولادی عموما ارضای کلیه ضوابط آئین نامه‌ای شرط لازم برای قابل قبول بود و مشخصات یک عضو می‌باشد، اما در بهینه‌سازی قابهای فولادی علاوه بر تامین ضوابط آئین‌نامه شرط حداقل نمودن وزن قاب نیز در نظر گرفته می‌شود در این تحقیق برای بهینه‌سازی قاب از روش جهات امکان پذیر هستفاده شده هست .


مقایسه رفتار خطی و غیرخطی هسته‌های بتنی ساختمانهای بلند در برابر زلزله
در این روش جهت حرکت به سمت نقطه بهینه به گونه‌ای انتخاب می‌شود که اولا با یک حرکت کوچک در اون جهت هیچ قیدی نقض نشود و ثانیا مقدار تابع هدف بتواند در اون جهت کاهش یابد.


شبیه‌سازی زمانی - مکانی زلزله و بررسی حرکتهای چند تکیه‌گاهی بر روی پلهای کابلی
برای طراحی قاب علاوه بر بارهای ثقلی بایستی جانبی ناشی از زلزله نیز در نظر گرفته شود.


کاربرد روش مرزی ترفتز در حل مسائل دوبعدی ارتجاعی
برای محاسبه بارجانبی ناشی از زلزله، آئین‌نامه 2800 زلزله ایران سه روش زیر را مشخص نموده هست .


تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با ایجاد فضای خالی در بدنه سد
الف )روش تحلیل هستاتیکی معادل، ب )روش تحلیل شبه دینامیکی، پ )روش تحلیل دینامیکی در این تحقیق با جانبی زلزله به دو روش تحلیل هستاتیکی معادل و تحلیل شبه دینامیکی به قاب اعمال شده و قاب بهینه می‌گردد از اونجا که لازمه بهینه‌سازی در دست بودن تابع هدف و توابع محدودیت می‌باشد.


محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
و در اکثر مسائل مهندسی از جمله بهینه‌سازی قابها توابع محدودیت بصورت صریح در دسترس نبوده و بصورت ضمنی می‌باشند، لذا چنانچه بتوان آمها رذا بنحو مناسبی تقریب‌سازی نمود هزینه محاسبات کامپیوتری بنحو چشمگیری کاهش خواهد یافت .

بدیهی هست هر چه تابع تقریب زده شده به تابع واقعی نزدیکتر باشد تقریب‌سازی دقیقتر و طرح بهینه در وقت کوتاهتری حاصل می‌شود.

در این تحقیق با توجه به روشهای اعمال بار جانبی از تقریب سازیهای متفاوت برای محاسبه توابع محدودیت در هر روش هستفاده می‌شود.

در روش تحلیل هستاتیکی معادل نیروهای داخلی اعضا به روش خطی تقریب‌سازی می‌شوند و برای محاسبه مشتق نیروهای داخلی از روش‌تفاضل محدود هستفاده می‌شود.

در روش تحلیل شبه دینامیکی نیز جهت محاسبه فرکانس طبیعی و مودهای ارتعاشی سازه از تقریب خطی اونها و برای محاسبه مشتقات اونها از روشهای عددی هستفاده می‌شود.

علاوه بر مسائل فوق، بالا بودن تعداد متغیرهای طراحی نیز موجب افزای ش هزینه محاسبات کامپیوتری خواهد شد.

لذا بایستی تا حدد امکان از تعداد اونها کاسته شود.

یکی از راههای کاهش تعداد متغیرهای طراحی مرتبط ساختن اونها به یکدیگر می‌باشد.

در این تحقیق نشان خواهیم داد برای پزوفیلهای هستاندارد می‌توان خصوصیات یک مقطع مانند ممان اینرسی، مدل مقطع را به هم مرتبط ساخت در پایان علاوه بر بیان روند، بهینه‌سازی قابهای فوالادی با روشهای مختلف اعمال بار زلزله چند مثال عددی ارائه می‌شود.
76 out of 100 based on 21 user ratings 546 reviews