سیر تحول تبلیغات بازرگانی در مطبوعات ایران از سال 1229 تا 1372


سیر تحول تبلیغات بازرگانی در مطبوعات ایران از سال 1229 تا 1372
انسان موجودی اجتماعی هست که برای تامین مایحتاج خود به ارتباط با همنوع نیاز دارد، این نیاز موجب تشکیل جامعه می‌شود و ساختارهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را ایجاد می‌کند.


پیامگیران خبر 521
گسترش و پیچیدگی جوامع و ساختارهای موجود، پیچیدگی روابط انسانها را نیز به دنبال دارد و در این میان نقش رسانه‌ها جهت آسان نمودن این ارتباط بسیار اهمیت دارد.


پیامگیران خبر 532 - 2 - 20
وسایل ارتباط جمعی به عنوان یک نهاد اجتماعی در تعامل با سایر نهادهاست .


پیامگیران خبر 536
شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه بر محتوای این وسایل و کارکرد اونها تاثیر می‌گذارند و بصورت متقابل این پیامها بر سیر تحول جامعه موثرند.


پیامگیران خبر شماره 527
در بررسی آثار اجتماعی وسایل ارتباط جمعی به این نکته باید توجه نمود که نه تنها پیام بلکه نوع و ویژگیهای رسانه‌ها نیز بر افراد و در نتیجه بر جامعه اثر می‌گذارند.


پیامگیران خبر شماره 527 - 2 - 17
وسایل ارتباط جمعی بعنوان یک پدیده اجتماعی پدیده‌هایی خنثی نیستند و از میان لوازم و متون جدید تکنولوژیکی بیشترین تاثیر را برانسان دارند و پدیدآورنده عصری نو هستند.


پیامگیران خبر شماره 534 - 2 - 21
(احمدیان، 1372، ص 56) علاوه بر وظایف مهم یاد شده، وسایل ارتباط جمعی دارای وظایف تفریحی، تبلیغی نیز می‌باشند که این وظایف بیشتر از لحاظ روانی روی تاثیر می‌گذارند.


پیامگیران خبر شمارهء 519
در اونجا که باعث سرگرم شدن و پرکردن اوقات فراغت افراد گردند.


پیامگیران سیما 518
یک نقش تفریحی دارند و هرگاه به منظور جلب توجه یا ایجاد اعتماد و اطمینان مورد بهره‌برداری برنامه گیرند دارای نقش تبلیغی هستند.

(معتمدنژاد 1355، ص 10) از نقش تبلیغاتی وسایل ارتباط جمعی دوگونه تبلیغ را می‌توان برداشت کرد یکی تبلیغات سیاسی و دیگر تبلیغات بازرگانی هست .
62 out of 100 based on 57 user ratings 982 reviews