شناسایی و طبقه‌بندی روشهای سنجش تاثیر سیاستهای علم و تکنولوژی در فرآیند توسعه کشورها


شناسایی و طبقه‌بندی روشهای سنجش تاثیر سیاستهای علم و تکنولوژی در فرآیند توسعه کشورها
جدیدترین نظریات توسعه، بر این امر تاکید دارند که توسعه و پیشرفت ملل مبتنی بر علم و تکنولوژی هست و سایر شرایط منابع طبیعی، موقیعت جغرافیایی و ...


تجزیه و تحلیل اشتغال به تفکیک جنس، سن، سطح مواد و نوع فعالیت در استان آذربایجان شرقی
نقش حاشیه‌ای دارند.


بررسی نقش برخی از پارامترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بر روند مهاجرت مغزها
تحقیق حاضر در همین راستا تلاش می‌کند که تاثیر علوم و تکنولوژی بر توسعه را اندازه‌گیری و تحلیل نماید.


تحقیق و بررسی عملیات مختلف، طبقه بندی و تهیه برنامه زمانبندی برای طراحی سد (مطالعه موردی سد شهید رجائی)
در این خصوص ابتدا مرور بر روی نظرات محققین و پژوهشگران انجام گرفته و ضمن ارائه تعاریف لازم از علم و تکنولوژی و سیاستهای اون، این نکته مورد تایید برنامه می‌گیرد که تاثیر این شرایط بر توسعه به مفهوم مصطلح مورد اجماع صاحبنظران می‌باشد و به همین دلیل سیاستهای مختلف علم و تکنولوژی مورد شناسایی و دسته‌بندی برنامه می‌گیرند.


روشی برای حل برنامه ریزی چند سطحی
سپس روشهای مختلفی که می‌توانند در جهت سنجش تاثیر علم و تکنولوژی بر توسعه مورد هستفاده قرا گیرند نظیر "جدول داده-ستانده"، "اقتصاد سنجی"، "شبیه‌سازی دینامیکی"، و "تکنیکهای آماری چند متغیره" مورد شناخت و مقایسه برنامه می‌گیرند که در این میان روش "همبستگی کانونی" که یکی از تکنیکهای آمار چند متغیره هست انتخاب می‌شود.


جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر جذب آن
روش مزبور در مواقعی هستفاده می‌شود که دو گروه متغیر وابسته و مستقل وجود دارد که میان همه اونها همبستگی موجود هست .


موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده در ایران
کاربرد این تکنیک در مباحث توسعه کاملا تازگی دارد و تحقیق حاضر شاخصهای توسعه صنعتی را متغیرهای وابسته و شاخصهای علم و تکنولوژی را متغیرهای مستقل دانسته‌ایم که با جمع‌آوری داده‌های مربوط به چهار شاخص توسعه صنعتی و یازده شاخص علم و تکنولوژی برای 42 کشور نمونه، تحلیل مزبور صورت گرفته و بر پايه نتایج اون پیشنهاداتی در راستای ارتقا سطح توسعه کشورمان ارائه گردیده هست .


پیش بینی بار در شبکه های قدرت با استفاده از سیستم خبره


تجزیه و تحلیل خرابی بالقوه و آثار آن با بکارگیری تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه


65 out of 100 based on 40 user ratings 715 reviews