از دل گريخته ها


از دل گريخته هااز دل گريخته ها
از دل گریخته ها : مسعود بهنود
نشر علم 1376


خیلی قشنگ بود تاریخ قاجار رو نشون می داد البته مجموعه داستان بود
که دو داستانهای آخری - بدل . سرزمین عقرب و گل سرخ خیلی قشنگ بود66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews