فسفاته‌کاری روی بر روی فولاد ساده کربنی و بررسی عوامل مختلف موثر بر آن

بررسی مکانیسم نوآرایی مشتقات وینیل سیکلوپروپان با روشهای نیمه‌تجربی و اندازه‌گیری ضریب نوری غیرخطی مرتبه دوم ترکیبات آلی با روش سولواتوک
اندازه‌گیری قدرت اسیدی گروه NH انامینونها با استفاده از طیف‌بینی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و شبیه‌سازی کامپیوتری
بررسی خاصیت کاتالیستی فتالوسیانین‌های سری اول عناصر واسطه در اپوکسیداسیون ترکیبات آلی.
ساخت و تست راکتوری کاتالیست‌های ارتقاداده برای فرآیند DCM
بخش 1: سنتز و کاربرد پلیمرهای حامل واکنشگرهای جدید در سنتز آلی بخش 2: سنتز و کاربرد بورهایدریدهای گوگرددار
بررسی فعال‌سازی کلینو پتیلو لیت ایران جهت حذف کروم شش ظرفیتی و نقره از پسابهای صنعتی و نتیز زئولیتهای P1, Y
Views vs. inline subqueries SQL Server 2005/2008
How to add non-nullable columns with default values
Stored Procedure Versioning
What does the SQL Server Error “String Data, Right Truncation” mean and how do I fix it?
Storing Crystal Reports Files in Database?
Upsizing a split Access database
Are GUID collisions possible?
Retriving date in sql server, CURRENT_TIMESTAMP vs GetDate()
MS SQL datetime prior than 1/1/1900
Analysis Service - Proactive caching failing

فسفاته‌کاری روی بر روی فولاد ساده کربنی و بررسی عوامل مختلف موثر بر آن
مدتی هست که فرآیندهای تشکیل پوششهای تبدیلی، مخصوصا پوششهای فسفاته برای بدست آوردن زمینه مناسب از سطوح فلزی قبل از تکمیل اونها با رنگ در صنعت ایران مورد قبول واقع شده هست .


سنتز و شناسایی پلی‌آمیدها و پلی ایمیدهای آروماتیک نوین
بطور کلی پوششهای فسفاته، آماده‌سازی سطح چسبندگی رنگ و سایر پوششها را به فلزات بیشتر کرده و حفاظت زمینه بدنه و قطعات بسیاری از محصولات تولیدی مانند خودروها، لوزام خانگی، مبلمان اداری، تجهیزات نظامی، وسایل مهندسی و آزمایشگاهی و ساختمانی را از خوردگی حفظ و دوام اونها را بالا می برد.


سنتز سیستمهای هتروسیکلی سه‌حلقه‌ای جدید از پیریمیدو - -4H 1، 3، -4 تیادی‌آزین
در این تحقیق فرمولاسیون جدیدی برای فسفاته‌کاری روی، بدست آمده هست .


سنتز و شناسایی برخی از ترکیبهای فسفرآمید
بدین منظور ابتدا شتاب‌دهنده‌های مختلف در حمام فسفاته‌کاری مورد بررسی برنامه گرفته و سپس بدست آوردن شتاب دهنده بهینه، غلظت موثر اون بدست آورده شده هست .


اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری پرکلرات و جیوه (II)
پس از بدست آمدن فرمولاسیون حمام، نمونه‌های بدست آمده از این حمام مورد بررسی و آزمایشهای مختلف برنامه گرفته تا کیفیت پوششهای بدست آمده مشخص گردد.


تهیه سیلیکاتهای لیتیم به روش سل-ژل و مطالعه مورفولوژی و مکانیسم تشکیل آنها


سنتز مشتقات بنزو-9کراون3-
نمایه ها:


73 out of 100 based on 48 user ratings 273 reviews

-1 سنتز فتالوسیانین‌های فلزی در محیط عادی از حلال تحت تشعشعات میکروویو -2 اکسایش سولفیدها به سولفوکسیدها به وسیله (سدیم برمات -کلرید آمونیوم)
بررسی اپوکسیدهای 3 و 4 - دی‌فنیل -2 سیکلوپنتن‌ان و مشتقات آن
سنتز مشتقات جدید دو حلقه‌ای تری‌آزینوتیادی‌آزین و سه حلقه‌ای بنزو-ایمیدازو-پیریمید و تری‌آزینوتیادی‌آزین
-1 سنتز فضا گزین ترکیبات ارگونوفسفر 1 و 4-دویونی پایدار -2 اکسایش انتخابی سولفیدها به سولفوکسیدها با اکسنده هگزامتیلن‌تترامین-برمین (HMTAB)
طراحی و ساخت الکترودهای یون-گزین برای یونهای Hg2+ و Cd2+
گچ فوری
طرح تولید سیمان پوزولانی هگمتان
سنتز مبادله‌کننده‌های معدنی و کاربرد آنها در تفکیک رادیو ایزوتوپها
How to keep row order with SqlBulkCopy?
7645 Null or empty full-text predicate
Should we upgrade to SQL Server 2005 or 2008?
Will a database generated from SQL Server Express work with the main version of SQL?
Is recursion good in SQL Server?
Browsing SQL Server
SQL Server Express 2008 Install Side-by-side w/ SQL 2005 Express Fails
NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE issue when deploying on remote server SQL 2005
What is a free tool to compare two SQL Server Databases? [closed]
Date ranges in T/SQL
*