ابررویه های وینگارتن خطی در فضافرم های ریمانی


ابررویه های وینگارتن خطی در فضافرم های ریمانی
دراین پایان نامه، هدف تمرکز بر روی ابررویه های خاص با نام وینگارتن خطی در فضافرم های مختلف هست.


پروتکل مسیریابی سوپر پیش‌فعال مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچه‌های بهینه شده
برخی نتایج مهم این ابررویه ها با انحنای میانگین ثابت و انحنای عددی ثابت به دست می آیند.


اثر فصل بر غلظت سرمی تستوسترون در سگ‌های منطقه اهواز
درجهت دسته بندی این ابررویه ها، قضیه ای به نام قضیه‌ی ماکزیمم ضعیف مطرح می شود.


بررسی اثر زمان نردهی بر خواص اپتیکی نانو ذرات مس و اکسید مس تولیدشده در مایعات مختلف به روش کند و پاش لیزری توسط هارمونیک اول لیزر نئودیمیم ی
برای ابرررویه های کروی واحد که انحنای مقطعی نامنفی دارند و انحنای عددی نرمال شده ی اون ها ثابت، بزرگتر یا مساوی یک هست، دو امکان وجود دارد: یا تماماَ نافی هستند یا یک چنبره ی کلیفورد خواهند بود.


ارزیابی هیستوپاتولو‍ژیک اثر مصرف طولانی مدت ترامادول بر بافت بیضه در موش سوری
با این یادآوری دسته بندی نهایی در موردخمینه های مورد نظر این پایان نامه یکی از سه مورد هستوانه ی کروی،استوانه ی هذلولوی و یا چنبره ی کلیفورد خواهد بود.


مکانیابی سد زیرزمینی حوضه پسبند لامرد(استان فارس)


بررسی وجود و منحصربفردی جواب موضعی برای معادلات دیفرانسیل فازی تصادفی


57 out of 100 based on 42 user ratings 617 reviews

رهیافتینوین برای حل مسائل برنامه ریزی خطی به طور کامل فازی براساس روش سیمپلکس
?الگوریتمهایی جدید برای حل رده ای از دستگاه? معادلات چندجمله ای قطعی و فازی?
مطالعه پروب های انتقال دهنده پروتون به کمک میسل با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
تاثیر پوشش ژلاتین - آویشن شیرازی برخصوصیات میکروبی و شیمیایی فیله شترمرغ در شرایط یخچالی
پیش تغلیظ داروی بنزیدامین هیدروکلراید با استفاده از نانو لوله های کربن بهبود داده شده با سدیم دو دسیل سولفات در نمونه های حقیقی
نمایش گروه‌ها و طول فیبوناچی گروه‌های پوچ‌توان خاص
انطباق ساختار پروتئین‌ها با استفاده از یک رویکرد تکاملی و یک روش مدل‌سازی متن
توسعه روش جدید مبتنی بر میکرواستخراج مایع-مایع برای جداسازی بوسنتان از مایعات بیولوژیکی و اندازه‌گیری آن با تکنیک‌های اسپکتروفتومتری و کر
FaultException handling in BizTalk
WCF restful service error while consuming the service
Will upgrading to Server 2008 R2 increase performance?
Find Endpoint addresses for a service implementation without OperationContext.Current
WCF Service hangs and clients receive a ServiceModel.CommunicationException
WCF PerCall instance server and Dependency Injection using Prism?
WCF : Is inactivityTimeout effective when reliableSession enabled=“false”
Passing IList<T> vs. IEnumerable<T> with protobuf-net
EndpointNotFoundException and Async Calls
WebServiceHost doesn't invoke OnAcceptChannel of custom ChannelListener
*