نقاط*C-انتهایی در فضای حالت ماتریسی


نقاط*C-انتهایی در فضای حالت ماتریسی
یکی از تکنیکهای هستاندارد مطالعه یک عملگر روی یک فضای هیلبرت ، شناسایی اون به عنوان تحدید یک عملگر ساده تر روی یک فضای هیلبرت بزرگتر هست.


عملگرهای ابردوری موروثی و درآمیختگی
این تکنیک که ماهیتی تقریباً هندسی دارد، به ارتقاء موسوم هست.


ماتریس‌های کران‌دار و نظریه قاب
نگاشتهای کاملاً مثبت در نظریه ارتقاء نقش مهمی ایفا می نمايند.


مشخصه‌های انواع تحدبی با استفاده از زیردیفرانسیل‌های تعمیم یافته و کاربردهای آن در بهینه‌سازی
قضایای نمایش اشتاین اسپرینگ که ارتقاء نگاشتهای کاملاً مثبت به -همومورفیسم ها روی جبرهای بزرگتر را ثابت می نمایند بخشی از این پایان نامه را تشکیل می دهد.


نامساوی‌های تغییراتی روی خمینه‌های ریمانی
ارتقاء نگاشتهای خاص از یک زیر فضای یک جبر C* به کل جبر، بخش دیگری از این پایان نامه هست که منتسب به آروسون می باشد و به قضایای توسیع هان- باناخ گونه آروسون موسوم هست.


نامساوی هرمیت-هادامارد در فضاهای با خمیدگی نامثبت
مطالعه حالتهای تعمیم یافته ونقاط C* -اکسترمم اونها قسمت دیگری از این پایان نامه را تشکیل می دهد.


الگوریتم تکراری برای حل دسته‌ای از معادلات ماتریسی


استنباط درستنمایی زوجی در مدل‌های سری زمانی یک متغیره


67 out of 100 based on 42 user ratings 417 reviews