بررسی و نگاه تحلیلی به تجربیات معاصر شهرسازی در کشورهای منتخب خاورمیانه