مدجنان و نقش آنان در هنر و معماری اسپانیای سده های میانه


مدجنان و نقش آنان در هنر و معماری اسپانیای سده های میانه
مقاله حاضر که بر پايه روش کتابخانه ای تدوین شده ضمن معرفی مدجنان به نقش اونان در حیات هنری جامعه اسپانیای سده های میانه پرداخته هست.


پژوهش در احوال، آثار و مکتب اساتید هنرهای سنتی
در واقع گوشه هایی از تعامل هایی که بین دو تمدن اسلام و مسیحیت در شبه جزیره ایبریا رخ داده به تصویر می کشد.


پژوهش در احوال آثار اساتید هنرهای سنتی آذربایجان شرقی
این پژوهش خاطرنشان کرده که مدجنان در زمینه معماری و سایر هنرها اهتمام می ورزیدند تا به گونه ای میراث اسلامی را با طرح های مسیحی با هم درآمیزند و الگوهایی پدید آورند که متناسب با مقتضیات وقت باشد تا حمایت اشراف و حاکمان مسیحی را جلب نمایند، گرچه شروع این هنر توسط مدجنان به هدف حفظ الگوهای اسلامی در قلمرو مسیحی بوده هست، اما با گذشت وقت به عنوان سبکی صرفا بومی شناخته شد.


پژوهش در خصوص هنر سفالگری لالجین همدان
نگارنده نشان میدهد که به طور کلی در هنر و معماری مدجن مصالح ارزان بیشتر از موادگران قیمت به کار می رفت هست.


پژوهش در سقاخانه‌های مازندران
همچنین یادآور شده که مسیحیان حاکم به رغم مخالفت باهویت دینی اقلیت های مسلمان، هیچگاه از مهارت های هنری اونان غافل نبوده و به بهره برداری از توانایی های مدجنان پرداخته اند و از این رهگذر اونان سهم در خور توجهی در توسعه سنت های هنری اسپانیا داشته اند.


پژوهش در کاشیکاری سنتی


پژوهش در کاشیکاری سنتی استان سمنان


72 out of 100 based on 27 user ratings 752 reviews