پست مدرنیسم و مروری بر تاریخ حجم‌سازی ایران و جهان

تهیه مطالب کتاب تاریخ معماری و شهرسازی جلفا اصفهان
ساختارشناسی فضایی، عملکردی بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در خمین
شناخت بافت قدیمی محله‌های شهر سمنان و مقایسه آن با بافت جدید
مکتب اصفهان در شهرسازی: (زبانشناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری)
نگاهی به تجلی حقیقت در معماری خانه‌های خدا
مدخلی بر کاربرد دستگاهها و آوازهای موسیقی سنتی ایران در صدا و سیما
مدیریت و توسعه تئاتر ایران
بررسی آماری و تطبیقی پراکنش سینماهای شهر تهران (و ارتباط آن با مساحت و جمعیت مناطق بیستگانه)
بررسی دیدگاههای شرکت‌کنندگان در چهارمین جشنواره سینمای جوان منطقه 2 کشور-کرمانشاه
تحلیل محتوای فیلمهای پرمصرف ویدیویی
شناخت منابع اطلاعات روند سینمایی ایران پس از انقلاب اسلامی
تهیه و تنظیم و جمع‌آوری اطلاعات تصویری آموزشی در رشته‌های هنری: مرحله اول عکاسی
بررسی کمی و کیفی کتابهای هنر و معماری پس از انقلاب
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*