تحقیق پیرامون احیای نقشمایه‌ها و طرح‌های گلیم (فاز اول: گلیم‌های قشقایی)


تحقیق پیرامون احیای نقشمایه‌ها و طرح‌های گلیم (فاز اول: گلیم‌های قشقایی)
ما امروزه در وقته‌ای زندگی می‌کنیم که در اون بشر حیات باطنی خویش را یعنی میراث گذشته‌اش را از کف داده هست سستی و گسستگی چنین رشته اتصال و حلقه پیوندی را می‌شود در همه عرصه‌ها بویژه در عرصه‌های دین و هنر به عیان دید بنابراین ما بایستی با احیای سنتهای گذشته و احیای طرحها و نقشمایه‌های فراموش شده رابطه گسسته شده انسان با گذشته‌اش را پیوند داده و ترمیم نماییم بویژه که گلیم عشایری در طبقه‌بندی صنایع دستی ایران از اصیل‌ترین انواع اون به شمار می‌رود و بیانگر وجود و رواج نوعی سنت و فرهنگ غنی و ملی ایرانی بین این اقوام متحرک هست که از عمق آداب ، رسوم و فرهنگ خاص اونها ریشه می‌گیرد و نهایت سلیقه و مهارت در تهیه اونها بکار می‌رود.


سازگاری ساختار و کارکرد، پایداری شهر


هدایت بازیگر در تئاتر رئالیستی و بازتاب آن در تئاتر معاصر ایران پروژه عملی : کارگردانی نمایش کلبه متروک نوشته تنسی ویلیامز


54 out of 100 based on 19 user ratings 644 reviews

بررسی شخصیت برانژه در چهار نمایشنامه یونسکو: قاتل بی مزد، کرگدن ها، پیاده در هوا، شاه می میرد پروژه عملی : نگارش نمایشنامه بکتاش و رابعه
بررسی جنبه های نمایشی رمانهای سووشون و شازده احتجاب و اقتباس صحنه ای این دو توسط منیژه محامدی و علی رفیعی پروژه عملی : به مقیاس ریشتر
سیر تحول تخیل در سه شاهنامه بزرگ ایلخانی، بایسنقری و طهماسبی با تکیه بر عناصر بصری
رویکردهای انتقادی در هنرهای تجسمی بعد از 1960 (با تاکید بر اروپا و آمریکا) پروژه عملی : حضور نظامی
بیومکانیک مه یرهولد و بکارگیری تمرینات آن در آموزش بازیگر پروژه عملی : کارگردانی نمایش برزخ
بررسی نقش پیمانکاران عمومی در بهینه سازی تامین منابع مالی پروژه های نفتی ایران
شناسایی و پهنه بندی مناطق آسیب پذیر جهت رشد سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی مجموعه شهری قزوین)
بررسی ساختمایه های نمایشنامه و افسانه با رویکردی به افسانه های مازندران و نمایشنامه های ایرانی که از افسانه اقتباس شده اند (سه نمایشنامه از
ویژگی ها و چالش های طراحی پوستر در تئاتر ایران پروژه عملی : طراحی پوستر برای متون شاخص جهان
تأثیر اندیشه فلسفی در طراحی معماری معاصر
نقش زن و روایت گری در هزار و یک شب
[تحقیقی در ماموریت‌ها، ارزش‌ها و استراتژی‌های باغ‌های گیاه‌شناختی معاصر در بریتانیا با اشاره خاص به روش‌های عرضه مجموعه‌های گیاهی]
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*