نظام بازنمایی در نقاشی قهوه خانه ای ایران

تحلیل اعلان های (پوستر) ایران بعد از انقلاب با رویکرد حفظ هویت و فرهنگ ملی در عرصه جهانی از منظر جامعه شناسی- پروژه عملی: طراحی گرافیک محیطی با
بررسی تاثیر و کاربرد عکس به عنوان سند در علوم قضایی ایران ( با تمرکز بر پرونده های قضایی استان کرمان بین سال های 70 تا 80)
مطالعه نقوش نمادین خورشید در دنیای باستان
تأثیر تغییر نظام آموزشی بر معماری مدارس ایران؛ نمونه های موردی مدارس دوران قاجار، پهلوی و معاصر تهران
مطالعه‌ی ساز و کارهای تغییر و جای‌‌گزینی شخصیت اصلی در درام‌های دارای وحدت پیرنگ
ارزیابی اثرات زیست محیطی شریان های شهری در جهت نیل به توسعه پایدار (نمونه موردی بزرگراه طبقاتی صدر)
طراحی معماری مجتمع اقامتی ـ تفریحی با رویکرد بومی‌گرایی در ازناو خلخال
طراحی باشگاه کودک در گرگان بر مبنای مدل های خلاقیت
بررسی تأثیر آموزش نقاشی بر هوش تجسمی- فضایی کودکان پیش دبستانی
فن شناسی کاربرد الیاف سازو در اجرای تزئینات وابسته به معماری بومی ایران بررسی اسیب های وارده وارائه راهکارهای حفاظتی
مطالعه و تبیین وضعیت‎های نمایشی منظومه‎های عاشقانه‎ی کردی برای تولید تلویزیونی
بازتاب عناصر معماری درشاهکارهای ادب فارسی وتاثیرآن برنقاشی ایرانی سده های 7تا12هجری
بررسی پلیفونی در شش پرلود و فوگ از مجموعه پرلود و فوگهای شوستاکویچ
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*