تبیین و بررسی زمینه های اجتماعی حضور زنان نقاش در عرصه هنر سی سال اخیر ایران

برنامه ریزی راهبردی در راستای تعدیل نابرابری های منطقه ای در استان همدان
طراحی هتل چهار ستاره با رویکرد استفاده از انرژی خورشیدی در شهر اردبیل
طراحی مسکن طبیعت گرا در اصفهان با رویکرد پایداری زیست محیطی
تبیین راهبردهای آمایشی با رویکرد سناریونویسی سازمان فضایی (مطالعه موردی: استان گیلان)
طراحی تالار شهر شیراز با تاکید بر هویت مکان اماکن عمومی
رهیافت نقش معماران در بازنمایی و بازآفرینی آثار معماری معاصر ایران (دوران پهلوی دوم بناهای عمومی سال های 1320 - 1357)
مطالعه ی تطبیقی زیبایی شناسانه ی فرم و ساختار در آثار هانری ماتیس و برخی از نگارگری‌های ایرانی
تبیین ریشه های ماهوی معراج و بازتاب آنها در حوزه تصویر با تأکید بر نگاره های معراج پیامبر گرامی اسلام(ص)
ارزش های روایت گری در سنگ نگاره های باستانی ایران و جهان )پارینه سنگی تا نوسنگی(
تبیین نقش فضاهای شهری درافزایش هویت بخشی به بافت قدیم(نمونه موردی محله امامزاده یحیی عودلاجان)
بررسی نمایش های شادی آور زنانه در دوران قاجار با رویکرد جامعه شناسی
بررسی نسبت هنر و تجربه در اندیشه جان دیویی
بررسی ساختار بصری و محتوایی دیوارنگاره های متروی شهر تهران
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*