تدوین چارچوب طراحی شهری مبتنی برهمکنش پروژه‌های شاخص بازآفرینی شهری و محلات تاریخی (مطالعه موردی: پروژه بازآفرینی میدان عتیق و محله هارونی

مطالعه سیر تحول روایت و شخصیت پردازی در دنباله های سینمایی انیمیشن آمریکا بر اساس ساختار کلاسیک
مطالعه ژانر در انیمیشنهای بلند آمریکایی در دوران کلاسیک سینمای هالیوود
بررسیِ تعریف، جایگاه و تأثیرات برونسپاری در صنعت انیمیشن در کشورهای آمریکا و فیلیپین و با تمرکز روی ایران
چارچوب برنامه ریزی فضایی مبتنی بر تفکر راهبردی با استفاده از تکنیک سوات (مطالعه موردی کلانشهر رشت)
بررسی تطبیقی ورباتیم درایران با سایر کشورهای جهان
طراحی رمپ اتوماتیک اتوبوس سریع السیر (BRT ) ویژه نابینایان
سیر تحول تصویرسازی مجلس نبرد رستم و سهراب در شاهنامه‌های مصور ایران مطالعه موردی: از نسخ خطی قرن 8 تا نسخ چاپ سنگی قرن 13 هجری
بررسی نقوش تشعیر نگاره های خمسه ی تهماسبی
معیارهای کلیدی موفقیت پروژه های نوسازی بافت فرسوده شهری
عوامل موثر بر پیدایش و رشد قالیچه های جنگ در افغانستان
رهیافت تکثیرمکانیکی در تولید فضا تجربه‌ای برای مجمموعه نمایشگاهی تصویر
آشنایی کودکان با دنیای اساطیر و شاهنامه (با توجه به داستان بیژن و منیژه)
مطالعه تطبیقی تولیدات مستند برون سپاری شده وتولیدات تهیه شده درداخل سازمان صداوسیما
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*