گونه شناسی مصرف عناصر زیباشناسانه شهری در تهران: مطالعه ای کمی بر روی مصرف کنندگان عناصر زیبایی شناسانه شهری در شهری با ساختار کالبدی آمیخت


گونه شناسی مصرف عناصر زیباشناسانه شهری در تهران: مطالعه ای کمی بر روی مصرف کنندگان عناصر زیبایی شناسانه شهری در شهری با ساختار کالبدی آمیخت
یکی از شیوه‌های رایج برای هویت‌یابی و بازنمایی خویشتن، به ویژه در دوران معاصر، مصرف فرهنگی هست.


ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری در محلات بافت فرسوده تهران مبتنی بر مفهوم مکان سازی( نمونه: محله سنگلج)
افراد در مصرف فرهنگی، انواع کالاها و نمادهای ارزشمند را، نه به خاطر ارزش مادی‌شان بلکه به دلیل ارزش فرهنگی اون‌ها و به منظور ایجاد تصاویری مطلوب از خویش در ذهن دیگران مصرف می‌نمايند.


نمود نیروهای فراطبیعی در آثارمیازاکی متاثر از افسانه های شرقی؛ مطالعه موردی عناصر برگزیده در آثار منتخب- پروژه عملی: ساخت فیلم"شام آخر"
پژوهش حاضر تحت عنوان «گونه شناسی مصرف عناصر زیباشناسانه شهری در تهران» صورت گرفته هست و به گونه‌شناسی مصرف عناصری می پردازد که در فضاهای عمومی شهرستان تهران و در دسترس تمام شهروندان برنامه دارند.


باززنده سازی و احیای محور بصری چهارباغ شیراز(خیابان تاریخی صفوی)
پیمایش صورت گرفته بر 300 شهروند تهرانی به عنوان نمونه که در محور خیابان ولیعصر در تردد بودند، نشان داد که شهروندان تهرانی به دنبال عناصری هستند که فضا را خواناتر نمايند و مصرف فضاهای عمومی شهرستان تهران به عنوان مکانی ناخوانا برای اون ها دشوار هست.


ارزیابی تاثیرات پروژه های محرک توسعه بر ارتقاء کیفیت محیط های شهری نمونه موردی: محله عودلاجان
اغلب مصرف نمايندگان عناصر زیباشناسانه شهرستان تهران مردان‌اند لیکن ناخوانایی و پیچیدگی فضاهای شهری در شهرستان تهران حضور زنان با گرایش به فضاهای پیچیده را می‌طلبد که به دلایلی چون ناامنی از حضور در این فضاها اجتناب می ورزند.


فرمیابی بهینه سازه های پوسته ای مشبک براساس الگوریتم ژنتیک، با تاکید برزیبایی شناسی معماری(نمونه طراحی: مجموعه فرهنگی-هنری درشهر نیشابور)
دیگر این که جواب گویان بیشتر تمایل به مصرف عناصر کاربردی و تداعی نماينده ی صحنه های زندگی روزمره داشتند و از مصرف عناصر زیباشناسانه با جنبه هایی که هویت فردی یا جمعی را تقویت می نمايند، دوری می جویند، بدین معنا که به دنبال بازیابی نظم و در عین حال آزادی ساخت موقعیت های نوین در فضا هستند و در یک جمله می خواهند بازیگر صحنه ی هر روز فضاهای خود باشند.


مطالعه ی حضور و مشارکت زنان در تئاتر ایران (پس ازانقلاب اسلامی)- پروژه عملی: بازیگری در نمایش "تمهید"


باززنده سازی میراث صنعتی کارخانه چیت سازی بهشهر با تاکید بر تعامل بین انسان، طبیعت و تکنولوژی


78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews

استراتژی پیشگیری از جرم در طراحی شهری محله نعمت آباد شمالی تهران
مطالعه انواع نقوش اسلیمی در هنر تذهیب دوره صفویه- پروژه عملی: کاربرد نقوش اسلیمی در طراحی جواهرات امروزی
طراحی هنرستان دخترانه در رفسنجان با تاکید بر نقش هندسه در ایجاد مکان تعاملی
ارتقا نقوش کاشی شکسته دیواری دوبعدی به المان های کاربردی سه بعدی شهر تهران
دیدگاه های دیوید ممت در باره بازیگری(با تاکید بر تعدد ارزیابی نظرات وی در کتاب "درست و نادرست"-پروژه عملی: بازیگری در نمایش " اولئانا (دیوید مم
سنجش میزان پایداری ساختار کالبدی محلات شهری( نمونه موردی: محله شهرک قدس-منطقه 2 تهران)
طبقه بندی روشمند موجودات خیالی در ادبیات داستانی ایران
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*