تحلیل ویژگیهای معماری مسجد جامع(عتیق) اصفهان و تأثیر آنها بر رفتار استفاده‌کنندگان


تحلیل ویژگیهای معماری مسجد جامع(عتیق) اصفهان و تأثیر آنها بر رفتار استفاده‌کنندگان
چکیده: مسجد جامع(عتیق) اصفهان در گذشته از مراکز مهم مذهبی شهر اصفهان بوده‌است و حتی در عصر حاضر نیز مورد هستقبال بسیار زیاد امت برنامه می‌گیرد.


نمادپردازی درخت زندگی در متون ادب عامه با رویکرد بینامتنی
.ویژگیهای معماری بخشهای مختلف مسجد جامع(عتیق) اصفهان منجر به شکل‌گیری رفتارهای متفاوت هستفاده‌نمايندگان در اونها می‌شود.


طراحی باغ موزه با رویکرد احیای بنای تاریخی مسجد فرح آباد ساری
شناخت این ویژگیها و ارتباط اون با رفتارهای صورت گرفته در مسجد، می‌تواند در درک و شناخت هرچه بیشتر این بنای با ارزش تاریخی، تدوین اصول مطالعه مساجد تاریخی و تدوین اصول طراحی مساجد معاصر موثر باشد.


بررسی بصری پوسترهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آغاز تا کنون
پرسش اصلی این پژوهش اون هست که ویژگیهای شاخص کالبدی-فضایی مسجد جامع(عتیق) اصفهان چه تأثیراتی بر رفتار هستفاده‌نمايندگان اون دارد؟ همچنین جمع‌بندی و تحلیل مطالعات و پژوهش‌ها در خصوص معماری مسجد جامع(عتیق) اصفهان بر چه ابعاد کالبدی- فضایی و رفتاری تأکید دارد؟ و همچنین اینکه کدام شرایط کالبدی-فضایی در مسجد جامع(عتیق) اصفهان منجر به شکل‌گیری مفاهیم واسطی همچون خلوت، محرمیت، تعامل اجتماعی و...-که بر کیفیت عبادت موثرند-می-شوند؟، از دیگر پرسش‌ها و فرضیه‌های این پژوهش می‌باشد.


طراحی محله مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی در ده ونک
روش تحقیق مورد هستفاده، کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی هست.


بررسی کارآمدی قراردادهای بیمه در پروژه های EPC(مطالعه میدانی:بخش بالا دستی صنعت نفت ایران)
در مطالعات میدانی از جمع‌آوری اطلاعات به روش مشاهده و با تکنیک تهیه "نقشه رفتاری" و همچنین از روش پرسشنامه با دو تکنیک "افتراق معنایی" و "اخذ نقشه ذهنی" هستفاده شده-است.


بررسی ویژگی های بصری خط طغری از دیدگاه گرافیک(مطالعه موردی پوسترهای تایپوگرافی معاصر ایران)
در نتیجه مصاحبه با 90 نفر از هستفاده‌نمايندگان که به صورت اتفاقی ساده گزینش شدند، 86 پرسشنامه افتراق معنایی و نقشه ذهنی اخذ گردید که با بهره گیری از نرم‌افزار spss مورد تحلیل برنامه گرفت.


سنجش و ارزیابی اثرات ادراکی- اجتماعی پارک و فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی پارک حاشیه‌ای چمران در شهر شیراز)
نقشه‌های ذهنی بدست آمده در سه دسته پلان محور، پرسپکتیو محور و عملکرد محور برنامه می‌گیرند.


طراحی باغ موزه معماری با رویکرد تداوم مفاهیم معماری ایرانی با تکیه بر سبک صفوی
از جمله ویژگیهای معماری بررسی شده در مسجد شامل "جهت-گیری فضاها"، "فضاهای باز، نیمه‌باز و بسته"، "سلسله مراتب"، "هندسه فضا" و "تناسبات"، "الگوی ارتباطات فضایی" و "تزئینات" می‌باشد.

نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهند بین ویژگیهای معماری مسجد جامع(عتیق) اصفهان و رفتار هستفاده-نمايندگان اون ارتباط وجود دارد به طوریکه ویژگیهای معماری مسجد جامع(عتیق) اصفهان منجر به پدیدآمدن احساس و درک متفاوت در هستفاده‌نمايندگان و در نتیجه رفتارهای متفاوت می‌شود.
72 out of 100 based on 27 user ratings 752 reviews