ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری در محلات بافت فرسوده تهران مبتنی بر مفهوم مکان سازی( نمونه: محله سنگلج)

مطالعه ی عکاسی نجومی با رویکرد هنری مورد پژوهی: عکاسان نجومی ایران
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر سلیقه با توجه به طراحی گرافیک (مطالعه موردی بر روی دستمال کاغذی)
بازشناسی تحول مفهوم و تجربه مکان در شهرهای سنتی و معاصر ( نمونه موردی: شهر قزوین)
تحلیل جلوه های فرهنگ عامه :در ادبیات نمایشی دو دهه ی اخیر ایران - پروژه عملی : نگارش نمایشنامه " کهن دژ"
تاثیر تصویرسازی مینیمالیسم بر بسته بندی نوشیدنی ها
طراحی فضاهای مسکونی سازگار با نیازهای رفتاری و شناختی کودکان (نمونه موردی: طراحی مجتمع مسکونی در شهرستان قائمشهر)
معماری زیست سازگار برای فضاهای گمشده و با ارزش شهری (نمونه ی طراحی: دیدارگاه فرهنگی در مشائی محله ی آمل)
شیوه بیان تخیل در انیمیشن به سبک کات اوت
برآورد سود حاصل از سرمایه گذاری اثار نقاشی در ایران(مطالعه موردی:چهار دوره حراج تهران)
مطالعه کاربردی اساطیر شاخص شاهنامه فردوسی در تصویرگری کتاب کودک
بررسی بیست نماد (نگاره) و نشانه فرش قشقایی از منظر اسطوره شناسی
طراحی بیمارستان کودکان بندرعباس با رویکرد خوشایندی برای کودک
برنامه‌ریزی توسعه گردشگری هسته مرکزی تجاری شهر براساس پروژه‌های پیشگام (نمونه موردی شهر بانه )
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*