ساماندهی ورودی شهر با رویکرد کالبدی – فرهنگی (نمونه موردی: ورودی "خوی – قطور" شهر خوی)

طراحی معماری هتل چهارستاره خلخال با رویکرد معماری پایدار
نقد مطالعات سبک شناسی نگاره های دیو شاهنامه در پیوند با متن
طراحی معماری محدوده مجموعه گردشگری توریستی امامزاده سیّد صدرالدین اردبیل با رویکرد پایداری فرهنگی
خاستگاه ومبانی هنر جفت کاری( اسامبلاژ) در مجسمه سازی معاصر
طراحی معماری مجموعه اقامتی، توریستی و سلامتکده در مشکین‌شهر با رویکرد گردشگری
بررسی و تحلیل تاثیر ابعاد جمعیتی و فعالیتی بر ساختار فضایی استان آذربایجان غربی
تدوین نظام هدایت و کنترل بدنه های شهری بر مبنای عوامل تاثیرگذار با تاکید بر تحقق پذیری(نمونه موردی شهر دماوند)
تبیین شاخصه ها و مصادیق واقعی گرایی در تاریخ نگارگری ایرانی تا پایان دوره قاجار
بررسی مفاهیم نقوش اسلیمی ماری- ابری جلدهای دوره صفوی ایران به منظور طراحی زیورآلات
بررسی ویژگی های تجسمی کمیک استریپدر آثار 20 هنرمندکارتونیست ( هنرمند کمیک استریپ)ما بین سالهای 1980-2014
گفتگومندی در نقد هنرهای تجسمی امروز ایران(مطالع? موردی ده? 80 هجری شمسی در نشریات هنر فردا، حرفه-هنرمند، گلستانه و تندیس)
بررسی امکانات بیانی و روایتی فیلم مستند.مباحثی در بوطیقای روایت در فیلم مستند
بررسی رابطه آموزش و سرکوب با تأکید بر نظریه پائولو فریره در تئاتر و نظام آموزشی
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*