تحلیل گفتمان فرهنگی کیوریتینگ در هنر معاصر ایران


تحلیل گفتمان فرهنگی کیوریتینگ در هنر معاصر ایران
چکیده: این پژوهش بر پايه رویکرد تحلیل فرمودمان بر پایه نظریات «آدورنو»، «بوردیو» و «فوکو» شکل گرفته و بدین منظور از روش تحقیق کیفی و گردآوری اطلاعات از طریق مشاهدات میدانی و اسناد مکتوب و مصاحبه هستفاده شده هست.


کارکرد نقوش سنتی در پدیده معاصریت هنر خاورمیانه
در این رساله تعداد 18 نمایشگاه از نمایشگاه های انجام شده در سال های 1376 تا 1392 در «موز? هنرهای معاصر تهران» و نمایشگاه ها و برنامه های مختلف در گالری ها و موسسات غیرانتفاعی در شهرستان تهران مورد بررسی برنامه گرفت.


استفاده از نقوش هندسی بر روی پارچه های pva در طراحی لباس مجلسی متاثر از رامی کادی


امکان سنجی تحقق شهرخلاق در شهرهای میانی ایران (مطالعه موردی شهر آمل)


72 out of 100 based on 27 user ratings 902 reviews

هنر پست مدرن و جریان تئاتر روشنفکری دهه اخیر ایران (دهه 90)
طراحی مرکز خرید تهران با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی - فرهنگی
مدیریت یکپارچه شهرهای همجوار با رویکرد توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: شهرهای همجوار بخش مرکزی لنجان)
طراحی مجموعه مسکونی پایدار با رویکرد معماری سنتی در شهر سمنان
طراحی و مکان گزینی پیاده راه های شهری به منظور ارتقاء سطح سلامت شهری (مطالعه موردی:ضلع شمال پارک شهر خیابان فیاض بخش)
مطالعه تطبیقی ماندالا در هنر هند، چین و ایران باستان با رویکرد مردم شناختی با احیای نقش در طراحی پارچه لباسی زنانه
طراحی کروات با استفاده از پارچه های رسانا
باز طراحی مراکز خود اشتغالی با تاکید بر نقش فضاهای پیاده‌راهی (نمونه موردی: طراحی پیاده راه تجاری در نور)
طراحی پارچه رومبلی با استفاده از نانوفتوکاتالیست های اصلاح شده
ارزیابی اثرات اجتماعی محورهای پیاده در بافت شهر سنندج (( نمونه موردی بافت قدیم و جدید))
بررسی و ارزیابی مصرف و هدر رفت سرانه خانگی آب و ارائه راهکارهای لازم جهت بهینه سازی مصرف
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*