شناسایی، تحلیل و طبقه بندی واژگان و اصطلاحات مرتبط با پوشاک در شاهنامه فردوسی


شناسایی، تحلیل و طبقه بندی واژگان و اصطلاحات مرتبط با پوشاک در شاهنامه فردوسی
شعر و ادب مقوله ای ست که از ابتدائ? تر?ن سال?ان عمر بشر، با تار و پود روح و جان آدم? در آم?خته هست.به گونه ای که شعرها روا?تگران تار?خ هم عصر خو?ش اند و پل? ب?ن ما و آ?ندگان به اون روزگاران.متون ادب فارسی همچون آیینه ای شفاف، همواره ذوق والای ادبی، فرهنگ،آیین ها و دانش امتان سرزمین کهن ایران را در خود متبلور ساخته هست.


فیلمسازان زن انیمیشن در ایران
از اونجا که ن?ازهای اول?ه ی بشر، خوراک، "پوشاک "و سرپناه بوده و از آغاز تا کنون، انسان در تکاپوی هرچه بهتر برآورده شدن ا?ن سه ن?از پايه ?، به سهم خو?ش در دوره ی زندگان? اش به ا?ن اهم پرداخته هست.


درام آئینی در هرمزگان با تاکید بر زار، سبزه پری، خالو خرسک ، پنت گراز
پوشاک ا?ران، نیز تار?خچه ای به قدمت ذوق و هنر ا?ران? دارد و ماه?ت اون از طبع بلند و روح راست کردار او سرچشمه م? گ?رد.


تاثیر هنر ایرانی - اسلامی بر هنر غربی در نیمه دوم سده بیستم(دو جلد)
بنابراین یکی از راه های تبیین و تشریح جایگاه پوشاک و پوشش در فرهنگ ما بررسی بازتاب و انعکاس این موضوع در تاریخ و ادبیات ایران هست.


نقش مدیریت کارگاه در کنترل و اجرای پروژه برج مخابرات تهران


موزه هنرهای معاصر اصفهان


72 out of 100 based on 47 user ratings 1172 reviews