رویکرد فناوری فرهنگی در تحلیل پوشاک مردم خراسان جنوبی

بیان تصویری اسطوره در نقاشی امروز ایران (دهه 1330 تا دهه 1370)
بررسی جنبه‌های مختلف صوت و موسیقی و کاربرد آنها در نمایش
قراردادهای تئاتری در نمایشهای سنتی ایران (با تاکید بر تعزیه و روحوضی)
مبانی درک و تحلیل متن
حافظه، روند تاثیرگذاری حافظه برکار بازیگر و کارگردان
مدیریت و سیاستگزاری در تئاتر امروز ایران (نقد و تحلیل سازمان مدیریت تئاتر ایران از 1375-1360)
بررسی قصه یوسف در قرآن و ادبیات فارسی با تاکید بر شخصیت‌پردازی
موضوع نظری: تحلیلی بر آثار انیمیشن فرشید مثقالی - موضوع عملی: ساخت فیلم "گل سبز"
دانشکده معماری و شهرسازی مجتمع عالی هنر کرج
مرکز تجارت بین‌الملل مشهد
مجموعه تفریحی، توریستی، فرهنگی "دریاچه ارومیه"
برنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های زیستی نمونه موردی: شهرستان ورامین
بررسی امکان‌پذیری توسعه فضائی مسکن در ناحیه مرکزی شهرها نمونه موردی: شهر تبریز
How to disable #pragma warnings?
c++ boost lambda libraries
Sharing GDI handles between processes in Windows CE 6.0
How Do You Write Code That Is Safe for UTF-8?
Returning a const reference to an object instead of a copy
Class design vs. IDE: Are nonmember nonfriend functions really worth it?
How to convert Cardinal numbers into Ordinal ones
Pro/con: Initializing a variable in a conditional statement
Sell me on const correctness
Boost::signal memory access error
*