طراحی دبیرستان شبانه روزی پسرانه دراستان قم با تاکید بر ارتقاء حس تعلق به مکان