بررسی عوامل موثر درمدیریت روابط مشتری CRM در برخی ازبرندهای معتبر پوشاک مورد مطالعه (گراد و هاکوپیان)