طراحی مجموعه مسکونی بااولویت دادن به نیازهای روان شناختی کاربران


طراحی مجموعه مسکونی بااولویت دادن به نیازهای روان شناختی کاربران
چکیده نگاه به مقوله معماری جدا از نگرش فرد ( طراح و مخاطب ) نسبت به هستی نیست .


مرکز گسترش و آموزش دستباف‌ها باز زنده‌سازی مجموعه وکیل‌الدوله در بازار کرمانشاه
دیدگاهی که بتواند علی رغم جواب به اغلب نیازهای عملکردی ،به ویژگیهایی از محیط توجه کند، بتواند نیازهای روانشناختی کاربران را نیز فراهم نماید و در نهایت موجبات تعلق و خوشایندی ساکنینش را فراهم آورد، بر این باور هست که انسان به مثابه هستفاده نماينده از محیط ساخته شده ، محور عمل طراحی هست.


پالایش و پیرایش در آفرینش هنری (نقاشی)
این معنا در مقابل دیدگاهی در عرصه معماری هست که در اون پايه ا" فردیت و جنبه های زیبایی شناسی فرمی بر دیگر موارد ارجحیت دارد .این نوع نگرش از یکسو با ماهیت انسان؛ و در نتیجه با نیازهای او ؛ و از سوی دیگر با نحوه ارضاء اون که با فرهنگ و تجربیات افراد و گروه ها و جوامع ربط می یابد، قابل تبیین هست .


نقش طراحی در بسته‌بندی به منظور بالا بردن رشد صادرات کشور
پايه ا" ایجاد احساسات خوشایند و بدنبال اون فراهم نمودن زمینه های آرامش در کاربران محیط های ساخته شده بستگی دارد به میزان حس تعلق اونان نسبت محیط مورد هستفاده، همچنین ایجاد و افزایش حس تعلق بستگی دارد به ارضاء نیازهای فیزیوِلوِژیکی؛ امنیت ؛ احترام و زیبایی شناختی.


پیوند نقاشی ایران با فرهنگ عامه (از قرن نهم ه.ق. تا اواخر قاجار)
این تحقیق در پی تبیین رابطه فوق الذکر به بیان نیازهای بنیادی انسان و چگونگی امکان جواب محیط های کالبدی به نیازهای مذکور هست .


رنگ در تصویر سینمایی
در نتیجه فراهم نمودن آسایش فیزیکی و ایجاد احساس امنیت روانشناختی و نیز احراز هویت و همچنین برخورداری از جنبه های زیبایی شناختی را در گرو همسویی محیط فیزیکی با شرایط جغرافیایی و نیز تطابق قرارگاه های رفتار با الگوهای جاری رفتار در محیط.


بررسی مکتب درویش عبدالمجید طالقانی
تامین خلوت از طریق راه کارهای مربوط به قلمروپایی و فراهم نمودن شرایط کالبدی برای شخصی سازی فضاها؛ هستفاده از نمادها و نشانه های آشنا به فرهنگ و هنر بومی به منظور احراز هویت؛ و نیز ارائه راه کار های تازه و خلاق در جواب به نیاز های زیبایی شناختی به عنوان یافته های تحقیق ارائه می گردد.


سینمای انیمیشن برای تفکر


فضای شهری عناصر و معیارها (با انضمام)


66 out of 100 based on 41 user ratings 866 reviews