نقش مشارکت مردمی در توسعه منطقه ای ( مورد کلانشهر رشت)


نقش مشارکت مردمی در توسعه منطقه ای ( مورد کلانشهر رشت)
مشارکت امت در تمامی فعالیت های اجتماعی و از جمله برنامه ریزی و شهرسازی، امری هست که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش برنامه گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت اون اضافه کرده می گردد.


مجتمع استعدادهای درخشان کشور (تیزهوشان)
مشارکت اجتماعی شهروندان تحت تاثیر شرایط و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی هست.


تحقیق و مطالعات پیرامون طراحی اقلیمی
هدف این پژوهش بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان هست.


هتل سه ستاره مجموعه تفریحی توریستی و ورزشی شورابیل اردبیل
روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان شهر رشت می باشد.


مرکز مدرن طبیعت قائم‌شهر
داده ها با هستفاده از پرسشنامه خودسنجی و از حجم نمونه 400 نفری با هستفاده از جدول کرجس و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.


شهر علم
نتایج پژوهش حاکی از میزان مشارکت اجتماعی متوسط رو به پایین در بین شهروندان جمیت مورد مطالعه هست.


طرح مطالعات پایانه مسافربری شهر همدان
همچنین بین متغیرهای مستقل (انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بی قدرتی اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و سیاسی و نگرش نسبت به مشارکت و سن، جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) رابطه مستقیم و معناداری بربرنامه هست.


مجموعه ورزشی دانشگاه صنعتی اصفهان
تحلیل رگرسیون چندگانه و نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اعتماد اجتماعی، نگرش نسبت به مشارکت، بی قدرتی اجتماعی، رضایتمندی سیاسی مهمترین و تعیین نماينده ترین شرایط مثبت و تاثیرگذار مثبت و مستقیم بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر رشت محسوب می شود.


مرکز بازآفرینی کرمان باستان
متغیرهای انسجام اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی بصورت غیر مستقیم یعنی از طریق دیگر متغیرها بر مشارکت اجتماعی شهروندان تاثیر می گذارند.


نمایه ها:


92 out of 100 based on 82 user ratings 482 reviews