ظرفشویی بزرگ پرس دار


ظرفشویی بزرگ پرس دار
این طرح کپی سازی از روی ماشینهای الکترولوکس هست که در رستورانها و هتلها مورد هستفاده برنامه می گیرد

تصحیح عدد موج در جریان عبور کننده از روی یک حفره مستطیلی شکل به واسطه گرفتن اثر لزجت با استفاده از روش پرتوربیشن


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

آنالیز روغنکاری الاستوهیدرو دینامیک در یاتاقانها
مطالعه و تحقیق Fretting fatigve با استفاده از اصول مکانیک شکست و مشاهدات میکروسکوپی
نرم‌افزار تهویه مطبوع
حل جریان نوسانی حول استوانه
ادامه طراحی بهینه و کامپیوتری آیرودینامیکی و مکانیکی توربین باد
طراحی و ساخت کنتور تکفاز ترمینالی طبق استاندارد انگلیسی
مطالعه روانگرایی و تهیه نقشه‌های زون‌بندی شده ایران
واکنش تصادفی پیهای شمعی
مطالعه و بررسی عوامل خوردگی در صنایع فولاد
مطالعه و تحقیق در مورد تجهیز کارگاه فولادسازی و نورد جهت تولید ریل راه‌آهن
طراحی ترموهیدرولیکی مبدلهای حرارتی لوله پوسته‌ای به کمک کامپیوتر
حل عددی جریان لایه مرزی مغشوش دو بعدی و سه بعدی با تقارن محوری و مقایسه سه مدل مختلف توربولانس
بررسی پارامتری و بهینه‌سازی آبگرمکنهای خورشیدی
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*