بررسی و امکان کندانس نمودن بخار آب حاصل از احتراق سوخت گازطبیعی


بررسی و امکان کندانس نمودن بخار آب حاصل از احتراق سوخت گازطبیعی
در این طرح هدف بررسی امکان تقطیر بخار آب حاصل از احتراق گازطبیعی بعنوان سوخت کوره‌های بخار نیروگاههای حرارتی هست ، که بتوان از اون بعنوان آب مقطر هستفاده کرد.


کاربرد روش بدون المان همسایه طبیعی مقید گالرکین در مسئله مکانیک شکست مود ترکیبی درحالت دوبعدی


تهیه برنامه کامپیوتری جهت بررسی رفتار جریان درهم در مختصات منحنی الخط


78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews

شبیه‌سازی عددی جریان در هندسه‌های پیچیده با روش گردابه تصادفی-المان مرزی
مطالعه تحلیلی و تجربی اکستروژن مقطع چهار پهلوی آلومینیوم
تحلیل عددی ناپایداری کلوین-هلمهلتز در جریان دوفازی افقی لایه‌ای با در نظر گرفتن اثر لزجت
کاهش آلایندگی و مصرف سوخت موتور احتراق داخلی با تاکید بر مخلوط رقیق
حل عددی جریان لزج اطراف دوکوار بهمراه برافزا با روش رندم ورتکس
تحلیل الکترومکانیکی حسگرهای پیزوالکتریک
تخمین معکوس بارهای اعمالی روی ورقهای کامپوزیتی بوسیله اندازه‌گیری کرنش
مدلسازی و شبیه‌سازی عددی یک سیستم سرمایش تشعشعی همراه با سقف هیدرونیک برای یک ساختمان نمونه در تهران
مدلسازی ارتعاشات کوپل شده پیچشی و خمشی رشته‌های حفاری و حل عددی آن
شبیه‌سازی عددی عملکرد سیستم سرمایشی دسیکنت در شرایط آب و هوایی مختلف
افزایش مرتبه دقت روش +AUSM در حل عددی معادلات اویلر در محدوده گذر صوت
Effect of Sub-Grid Scales on Large Eddy Simulation of Particle Deposition in a Turbulent Channel Flow
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*