[کنترل تطبیقی موتورهای محرک هماهنگ با اصطکاک متغیر پارامتری با استفاده از شبکه‌های موجکی دینامیک ساختاری]

مدل‌سازی دینامیکی رفتار حرارتی و رطوبتی ساختمان در فضای حالت
تحلیل ارتعاشات آزاد پانل استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند ارتوتروپیک
بررسی اثر عوامل نجومی، هندسی، جغرافیایی و هواشناسی بر میزان تابش خورشیدی و مدل های پیش بینی کننده آن در استان های کرمان، خراسان جنوبی، سیستا
مطالعه تئوری و آزمایشگاهی استفاده از Tunned Mass Damper در جذب و استهلاک
مدلسازی نفوذ و تبخیر اسپری در جریان دو فازی
مدلسازی برخورد ذرات مذاب به سطح صلب در پاشش حرارتی
شبیه سازی تجربی سیستم سرمایشی تشعشعی جهت خنک کردن فضا
طراحی بهینه غلتک در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
کاربرد روش Level Set در جریان‌های دوفازی لایه‌ای گاز-مایع
طراحی و ساخت موتور آلتراسونیک دورانی
طراحی و ساخت بازوی رباتیکی چهار درجه آزادی بهینه قابل نصب بر روی بستر رباتیکی متحرک
محاسبه میزان دما و توزیع تنش های پسماند در حین جوشکاری چند پاسه لوله ها به روش المان محدود
بررسی تجربی و شبیه سازی لهیدگی لوله های جدارنازک شیاردار تحت بارگذاری محوری
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*