تحلیل انتقال گرمای جابجایی آزاد روی استوانه افقی با روش حجم محدود بالا دست بهبود یافته

طراحی و ساخت بازوی رباتیکی چهار درجه آزادی بهینه قابل نصب بر روی بستر رباتیکی متحرک
محاسبه میزان دما و توزیع تنش های پسماند در حین جوشکاری چند پاسه لوله ها به روش المان محدود
بررسی تجربی و شبیه سازی لهیدگی لوله های جدارنازک شیاردار تحت بارگذاری محوری
استفاده از روش تئوری فیدبک کمی برای کنترل توان راکتورهای هسته ای آب سبک
بررسی جذب فلوراید توسط زئولیت اصلاح شده
مدلسازی برش لیزری صفحات مایل فلزی
بررسی تحلیل تنش‌های برون صفحه‌ای در چندلایه‌های کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک
طراحی و تحلیل یک سیستم موقعیت‌دهی دقیق با استفاده از عملگر پیزو برای کاربردهای تست و بازرسی در ابعاد نانو
حل میدان جریان دوفازی با استفاده از روش Lattice-Boltzmann
مدل سازی پروتزهای ترانس تیبیال با قابلیت انعطاف بیشتر و کنترل پذیر با استفاده از کمترین انرژی خارجی
مدل سازی حادثه ی شکست کوچک (SB-LOCA) در یک نیروگاه VVER-1000 با استفاده از کد RELAP5
بررسی تحلیلی انتقال حرارت در صفحه عمودی با محیط متخلخل همراه با تولید حرارت و انتقال جرم
برنامه ریزی فرایند بهینه برای یک مجموعه قطعه در کارگاههای کوچک
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*