بررسی تئوری و تجربی اثر شرایط کاری در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی

طراحی پاراتویی کنترلر فازی مقاوم برای سیستمهایی با پارامترهای نامعین
تحلیل غیر خطی تیرهای کامپوزیت پیزوترمال
تحلیل قانون دوم جابجایی ترکیبی سیالات پاورلا برای بهینه سازی شکل کانال تحت دما و شار حرارتی ثابت دیواره در جریان آرام
طراحی مسیر بهینه برای ربات های همکار در حضور موانع به روش شبکه عصبی
مدلسازی تحلیلی و عددی فروریزش پانلهای هانی کامب تحت برخورد و نفوذ پرتابه های استوانه ای
حل معادلات برگر دوبعدی با استفاده از روش تکرار تغییرات
تحلیل تجربی عملکرد سیستم آبگرمکن خورشیدی با جابجائی طبیعی (ترموسیفون) برای استفاده خانگی در شرایط مصرف استاندارد
اثر مکش و دمش بر جریان پیچشی سیالات ویسکوالاستیک در بالای دیسک های دوار
شبیه سازی چرخه موتور دیزل
مدلسازی کابین تراکتور ITM285 و انتخاب مقادیر مناسب ارتعاشی برای کاهش ارتعاشات انتقالی از بدنه به کابین
حرکت و تغییر شکل یک حباب در داخل جریان سیال
بررسی تأثیر نیروی ورقگیر پالسی بر روی قابلیت شکل پذیری ورق آلومینیوم در فرآیند کشش عمیق با استفاده از روش آنالیز المان محدود
تجزیه و تحلیل شکل پذیری ورق فلز تانتالوم
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*