تحلیل عددی میدان جریان جت فلزپاشی قوسی

پیش بینی انتقال حرارت و درصد پخت در یک اسپار کامپوزیتی بال هواپیما
بررسی جریان و خنک‌کاری لایه‌ای روی ناحیه نوک پره توربین
کاربرد یک روش اصلاح شده SPH در توسعه ترک تولید شده بر اثر یک برخورد ناگهانی
بهینه سازی شکل بدون نیاز به شبکه بندی مجدد
تهیه و تحلیل مدل ترمودینامیکی نیروگاه بخار در بارهای غیر نامی
طراحی کنترل غیر متمرکز وفقی برای یک ربات جوشکار
طراحی، ساخت و کنترل Model Based یک روبات موازی هگزا
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری سمت پوسته مبدل های پوسته کویل مارپیچ
بررسی پارامترهای مکانیک شکست (ضریب شدت تنش و انتگرال J) در مخازن کامپوزیتی با آستری فلزی (مخازن CNG)
شبیه‌سازی مستقیم جریان فراصوتی روی جسم با دماغه پخ به روش مونت ‌کارلو
بررسی عددی شکست در قالب‌های سنبه ماتریس - کشش فنجانی استوانه‌ای شکل
تحلیل عددی و بهینه‌سازی بازدارنده‌های شتاب از نظر تعداد چتر، قطر و چیدمان (پشت به پشت و بغل به بغل)
تحلیل دما، فشار و لایه مرزی در محفظه تست تونل باد ترنسونیک
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*