تحلیل هیدرودینامیکی جریان داخلی غیردائم یک پرتابه زیرآبی


تحلیل هیدرودینامیکی جریان داخلی غیردائم یک پرتابه زیرآبی
پرتاب با کمک هوای فشرده در زیر آب دارای مکانیزم پیچیده و شامل پارامترهای موثر زیادی هست.


سرد کردن پوست سر برای جلوگیری از ریزش مو هنگام شیمی درمانی
در این تحقیق پس از هستخراج روابط ترمودینامیکی، هیدرودینامیکی و دینامیکی حاکم بر سیستم و حل دستگاه معادلات مربوطه، به مطالعه میزان تاثیر پارامترهای موثر در پرتاب پرداخته شده هست.


مطالعه عددی جهت کنترل ناپایداری انگشتی لزج در سیالات غیرنیوتنی
نتیجه اون بود که حدود 90% از رفتار فرآیند پرتاب در گرو نحوه باز و بسته شدن شیر شلیک هوای فشرده هست.


طراحی مسیر و کنترل برای یک ربات پرنده‌ی بدون سرنشین در محیط شناخته شده
لذا به دنبال بهینه‌ترین پروفیل تغییرات دریچه شیر برحسب وقت در اعماق مختلف آب پرداخته شد.


بررسی اثرات ترمزگیری بر دینامیک کامیون حامل سیال
به‌طوری‌که با اطلاعات تجربی از عملکرد سامانه واقعی مطابقت داشته باشد.


تحلیل عددی و تجربی مقاومت های سایشی و خوردگی پوشش نانو کامپوزیت داخل سیلندر آلومینیومی خودرو
مواردی همچون سرعت خروج پرتابه از دهانه جلویی دستگاه پرتاب، شتاب مجاز وارد بر پرتابه، فشار مجاز داخل لوله پرتاب، فشار لوله پرتاب در لحظه خروج از دهانه، فشار باقیمانده در کپسول پرتاب‌گر، مبنای تایید اونالیز سامانه پرتاب بر پايه اطلاعات واقعی هستند.


بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های پیوسته دوبعدی با استفاده از الگوریتم طراحی توپولوژی خطوط هم‌تراز
پروفیل وقتی باز شدن شیر به صورت تابع ریاضی چندجمله ای و پروفیل وقتی بسته شدن شیر به صورت تابع کسینوسی تخمین زده شد و ضرایب این توابع با توجه به پارامترهای کنترلی پرتاب برای 5 عمق 10، 50، 100، 150، 200 متری آب بدست آمد.


تولید نانو کامپوزیت پایه مس با ذرات تقویتی Al2O3 به روش فراوری اغتشاشی اصطکاکی
بهینه‌سازی در چنین سیستم‌هایی فرآیندی بسیار وقت‌گیر و پرزحمت هست.


شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک و کارایی بهینه شیر کنترلی در شرایط کاری مختلف
یافتن روشی برای ساده‌سازی مدل حاکم بر سیستم، از جمله اصلی‌ترین اهداف این پروژه به حساب می‌آید.

پس از تحلیل سیستم پرتاب پوزیتیو هوای فشرده در زیرآب، صحت فرضیات ساده نماينده مسئله را با کمک شبیه‌سازی در نرم‌افزار فلوئنت بررسی نمودیم.

شبیه‌سازی در این نرم‌افزار طی چند مرحله انجام گرفت.

در هر مرحله صحت پاره‌ای از فرضیات بررسی شد.

با توجه به طولانی بودن وقت شبیه‌سازی در نرم‌افزار، تغییرات پارامترهای پرتاب در طی فرآیند، به عنوان نمونه در عمق 100 متری آب به صورت دوبعدی متقارن محوری در فلوئنت تعیین و با نتایج تحلیل معادلات مقایسه گردید.

در ادامه به بررسی شرایط مدل‌سازی و شبیه‌سازی سه‌بعدی فرآیند در نرم‌افزار پرداخته شد.

باتوجه به محدودیت وقتی‌‌ در این پروژه، امکان حل کامل مدل سه‌بعدی وجود نداشت.

لذا تعدادی از نتایج میانی حل ارائه گردید.
60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews