شبیه‌سازی کولرهای هیبریدی درخودروها


شبیه‌سازی کولرهای هیبریدی درخودروها
کولر هیبرید اجکتوری تراکمی در صنايعی مانند خودرو کاربرد دارد.


تولید بیودیزل با استفاده از قارچ ریزوپوس اریزایی تثبیت‌شده بر روی فوم پلی یورتان در راکتور همزن‌دار
کولر‌های متداول در خودروها مصرف انرژی بالایی دارند که هستفاده از اونها باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود.


تحلیل حرارتی یک موتور دیزل در بارهای جزئی و کامل و ارزیابی توان حرارتی قابل بازیافت به صورت CHP
در اکثر خودروها حدود 30 % از انرژی سوخت تبدیل به انرژی مکانیکی می‌شود و بقیه اون از طریق رادیاتور و اگزوز به هدر می‌رود.


کنترل هوشمند و بهینه سیستم های تهویه مطبوع جهت دستیابی به شرایط آسایش و کمینه کردن مصرف انرژی
می‌توان از این انرژی هستفاده کرد و سرمای مورد نیاز سرنشینان خودرو را تأمین کرد.


تحلیل خمش و ارتعاش آزاد الکترو ترمو مکانیکی تیر تیموشنکو نانوکامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو لوله ی نیترید-بور بر بستر الاستیک بر اساس
کولر اجکتوری که گرمای مورد نیاز خود را از آب رادیاتور تأمین می‌کند باعث حذف کمپرسور،کاهش کار مصرفی کولر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت خودرو در فصول گرم می‌شود.


تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با در نظر گرفتن خطاهای هندسی به روش های خطی سازی مستقیم و مدلسازی
همچنین هستفاده از گرمای آب رادیاتور باعث بهبود عملکرد موتور در اثر کاهش دمای آب رادیاتور می‌گردد.


بررسی تحلیلی و عددی پدیده‌ی ضربه پرتابه در پوسته‌ها‌ی کامپوزیتی مشبک استوانه‌ای
ایده این پایان‌نامه هستفاده هم وقت از دو نوع کولر اجکتوری و اجکتوری-تراکمی هست.


بررسی تأثیر ورود و خروج نانو سیال بر جریان جابجایی توأم داخل محفظه ی مربعی قرار داده شده در میدان مغناطیسی
این کولر مصرف کمی دارد، در تولید سرما در دماهای زیر صفر کارایی مناسبی دارد و معایب کولر های موجود را برطرف می‌کند.به‌منظور رسیدن به شرایط مطلوب، اثر دماهای ژنراتور، اواپراتور و کندانسور با مبردهای مختلف بر بازده سیکل مورد بررسی برنامه گرفت.


تحلیل خواص مکانیکی مواد متخلخل الهام گرفته شده از طبیعت به کمک روش‌های‌ عددی و اطلاعات تجربی
با مقایسه ضریب عملکرد سیکل تراکمی با اجکتور و سیکل تراکمی معمولی در شرایط عملکردی کاملاً یکسان، نتیجه گرفته می‌شود که بهبود ضریب عملکرد سیکل در اثر اضافه کردن اجکتور به سیکل تراکمی ساده11 تا 30 %است .که این مقدار با توجه به نوع مبرد و دمای کندانسور و اواپراتور متفاوت می‌باشد .

نتایج به‌دست آمده از مقایسه سیکل هیبرید با سیکل تراکمی موجود در خودروها حداقل کاهش توان مصرفی کمپرسور را به‌اندازه 60% و حداکثر کاهش توان مصرفی کمپرسور90% نشان می‌دهد که این مقدار کاهش توان وابسته به دما و مبرد هستفاده‌شده در سیکل می‌باشد.

اگر ضریب عملکرد سیکل تراکمی ساده و سیکل هیبرید اجکتوری تراکمی را در دماهای یکسان اواپراتور(283 درجه کلوین) و دماهای یکسان کندانسور(313 درجه کلوین) و مبرد یکسان به‌دست آورده شود،مشاهده می‌شود که ضریب عملکرد سیکل تراکمی ساده 82/6 به‌دست می‌آید ولی ضریب عملکرد مکانیکی سیکل هیبرید اجکتوری تراکمی54/48 به‌دست می‌آید.

که نشان می‌دهد این کولر در بهترین شرایط خود نسبت به کولر تراکمی ساده دارای80 % صرفه‌جویی در مصرف انرژی مکانیکی دارد.

اضافه کردن اجکتور به سیکل تراکمی در بازه ‌های دمایی موجود و برای مبرد R12 باعث بالا رفتن ضریب عملکرد سیکل حداکثر تا 1/19 % می‌شود .و هرچه اختلاف دمای کندانسور و دمای اواپراتور کم می‌شود این بهبود ضریب عملکرد اجکتور کمتر می‌شود و به مقدار 11 در صد می‌رسد.

سیکل هیبرید نیز دارای حداکثر 518 % بهبود نسبت به سیکل تراکمی دارد.
60 out of 100 based on 35 user ratings 110 reviews

تحلیل ضربه سرعت پایین روی ورق ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر از جنس روغن هوشمند
تاثیر اندازه میکرو-نانو ذرات سیلیکون کارباید و درصد توزیع حجمی آنها بر روی تنشهای خزشی وابسته به زمان در مخزن استوانه ای کامپوزیتی چرخان ساخ
بررسی پارامترهای لغزشی تایر اتوموبیل‌های سواری
بهینه سازی استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان ها با توجه به اقلیم و الگوی مصرف بر اساس تحلیل اگزرژی و اکونومیک
طراحی نیروگاه خورشیدی با گردآورنده‌ی سهموی طویل و ترکیب با نیروگاه بخار پشتیبان و استفاده از روغن به عنوان سیال انتقال دهنده‌ی گرما از کلک
بررسی پارامترهای شکل‎دهی ورق در فرآیند فرم‎دهی ساچمه‎ای ورق
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*